I.Prezentarea descriptivă și grafică

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități.

Fig. A2.1- Amplasarea Comunei I. L. Caragiale în cadrul județului Dâmbovița

Comuna I.L Caragiale este așezată în partea de Est a județului Dâmbovița și este traversată de șoseaua DN 72 care leagă orașele Ploiești și Târgoviște.
Comuna se înveninează:

 • la Nord cu orașul Moreni,
 • la Nord-Vest cu Gura Ocniței, satul Adânca,
 • la Vest cu Bucșani,
 • la Sud cu Dărmănești,
 • la Nord-Est cu Filipeștii de Pădure, sat Dițești, județul Prahova.

Coordonatele geografice ale comunei sunt: amplasare pe paralela 440 52’ 1” latitudine nordică și meridianul de 250 40’ 1’’ longitudine estică.
Comuna este situată la o distanță de 27 km față de reședința de județ - Municipiul Târgoviște, la 30 km fata de orașul Ploiești și la 6 km fata de orașul Moreni.
Teritoriul comunei se întinde pe o suprafață de 6192 ha.
Comuna I.L. Caragiale are în componență un număr de trei localități rurale – satul Ghirdoveni care este și reședință, satul I.L. Caragiale și satul Mija.
Satul Ghirdoveni este satul de reședință al comunei I.L. Caragiale din județul Dâmbovița, zona Muntenia, România.

II.Relief

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul administrativ al comunei I.L. Caragiale aparține zonei dealurilor subcarpatice, la contact cu câmpia Cricovului Dulce.
Comuna este situată pe valea Râului Cricovul Dulce, într-o zonă depresionară, mărginită la est și vest de o zonă de dealuri. Unitatea de câmpie: este forma de relief predominantă (60%) şi este situată în partea central – sudică a comunei, la Sud de Subcarpații Ialomiței.
Relieful teritoriului administrativ este rezultatul eroziunii fluviale în structura cutată și se caracterizează prin varietatea formelor morfologice rezultată din caracterul complex al structurii geologice și de varietatea factorilor de modelare a reliefului.
Zona este caracterizată în mare parte printr-un relief de dealuri și coline domoale și de culoarul de vale al râului Cricovul Dulce, ce străbate teritoriul administrativ de la Nord la Sud.
Culoarul de vale este încadrat în partea de nord de subunitățile dealurilor Sultanu-Teiș în Est și Ocniței în Vest iar în Sud de Câmpia Cricovului.
Suprafața totala a comunei I.L. Caragiale este de 6192 ha, în anul 2022. Evoluția suprafeței și structura acesteia, în funcție de poziționare este prezentată în Tabelul A2.1 și Graficele A2.1, A2.2 și A2.3 de mai jos:

Tabel A2.1. Suprafețele terenurilor în funcție de poziționare.

Poziționare

Suprafața - ha

Anul

2012

2022

Suprafața totală

6178

6192

Intravilan

254

797

Extravilan

5924

5395

Se observă o creștere a suprafeței intravilane în anul 2022 față de anul 2012 și o scădere a suprafeței extravilane.
Suprafața fondului funciar în funcție de modul de folosință este prezentat mai jos, în Tabelul A2.2 și Graficul A2.4:

Tabel A2.2. Suprafața fondului funciar, după modul de folosință

Destinație

Suprafața - ha

An

2002

2012

2022

Total suprafete

2,057

6,178

6,192

Teren agricol

2,057

2,057

2,071

Teren arabil

1,102

1102

1119

Pășuni

296

296

296

Fânețe

88

88

88

Livezi și pepiniere pomicole

566

566

566

Vii și pepiniere viticole

5

5

2

Teren neagricol

-

4,121

4,121

Păduri

-

3647

3,647

Teren ocupat de construcții

-

189

189

Căi de comunicații și căi ferate

-

102

102

Terenuri degradate și neproductive

-

19

19

Luciu de apă(bălți)

-

164

164

Structura proprietății private asupra terenurilor agricole la nivelul anului 2002, 2012 și 2022 este prezentată mai jos în Tabelul A2.3 și Graficele A2.5 și A2.6 :

Tabel A2.3. Suprafețe teren agricol, după modul de folosință

Destinație

Suprafața - ha

An

2002

2012

2022

Teren agricol

2,057

2,057

2,071

Teren arabil

1,102

1102

1119

Pășuni

296

296

296

Fânețe

88

88

88

Livezi și pepiniere pomicole

566

566

566

Vii și pepiniere viticole

5

5

2

Structura terenurilor neagricole la nivelul anului 2002, 2012 și 2022 este prezentată mai jos în Tabelul A2.4 și Graficele A2.7 și A2.8 :

Tabel A2.4. Terenurile neagricole, după modul de folosință

Destinație

Suprafața - ha

An

2002

2012

2022

Teren neagricol

-

4,121

4,121

Păduri

-

3647

3,647

Teren ocupat de construcții

-

189

189

Căi de comunicații și căi ferate

-

102

102

Terenuri degradate și neproductive

-

19

19

Luciu de apă(bălți)

-

164

164

Se observă că în timp nu au avut loc schimbări în structura suprafețelor neagricole.

 

Suprafețe cultivate și producții de cereale și legume

 Tabelul A2.5 – Suprafețe cultivate și producții

Denumirea

U.M.

Anul 2002

Anul 2003

Anul 2022

Suprafața cultivată cu grâu și secară

ha

130

86

200

Producția totală de grâu și secară

tone

245

103

1214

Suprafața cultivată cu porumb boabe

ha

772

740

30

Producția totală la porumb boabe

tone

3071

2266

126

Suprafața cultivată cu cartofi

ha

21

19

5

Producția totală de cartofi

tone

255

259

80

Suprafața cultivată cu rapiță

ha

-

100

90

Producția totală la rapiță

tone

-

110

261

Suprafața cultivată cu legume

ha

33

40

33

Producția totală la legume

tone

515

445

123

Producția de struguri total

tone

25

25

4

Producția de fructe total

tone

1263

9262

1470

Suprafețele cele mai mari sunt cultivate cu porumb boabe, urmate de culturile de grâu și secară, cultura de legume. Producția de cartofi a fost la nivelul anului 2003 de 259 tone (ultima dată în care s-au înregistrat cantitățile de legume și cartofi). Cultivarea legumelor și a cartofilor servește în principal pentru consumul intern al gospodăriilor (economia de subzistență), fără a fi comercializate.
Producția de porumb boabe, urmată de cea de grâu și secară are o pondere mai mare, zona fiind pretabilă pentru cultura cerealelor. Se cultivă și floarea soarelui, dar pe suprafețe mai mici. Valorificarea acestor produse agricole se face în sistem privat, prin intermediari, nefiind organizată o piață de gros în acest sens.
Cea mai mare plantație de afini bio a fost realizată în satul Mija din comuna I.L. Caragiale.
Aflată în satul Mija, comuna I.L. Caragiale din Dâmbovița, MerryBerry este cea mai mare plantație de afini bio din România. Suprafața ei actuală este de 100 de hectare, pe care arbuștii au fost plantați în anii 2016 – 2017, ceea ce înseamnă că va ajunge la o producție anuală de peste 1.500 tone de afine, începând din 2021. Astfel, MerryBerry are potențialul de a deveni cea mai mare plantație de afini bio din Europa, concurând cu marii producători consacrați din Spania, Polonia, Germania și Franța.
Plantația MerryBerry se distinge prin eficiență și tehnologie: deține sisteme moderne de supraveghere video, monitorizare GPS a utilajelor și un sistem de irigații care asigură producția de fructe indiferent de aportul de apă din precipitații. Pe lângă irigarea culturii de afini, acest sistem permite și introducerea îngrășămintelor în apa de irigare după un program de nutriție prestabilit, pe diferite stadii de dezvoltare a culturii. Recoltarea fructelor se face an de an în lunile iunie, iulie și august.
OTP Bank Romania a finanțat cu 10,5 milioane de lei construirea depozitului frigorific MerryBerry, necesar pentru păstrarea afinelor în condiții optime, sortarea acestora și livrarea în cele mai bune condiții către magazinele din România, Anglia sau Germania unde societatea are contracte de distribuție. Pentru acces imediat după recoltarea fructelor, acesta este poziționat în mijlocul plantației MerryBerry și va utiliza cele mai avansate tehnologii de refrigerare, asigurând astfel prospețimea fructelor. Suprafața depozitului este de 2500 de metri pătrați, iar, printre dotările acestuia se numără o linie automată de sortat și ambalat de înaltă performanță. Depozitul are trei camere de răcire și cinci camere CA / ULO.
SC Merry Berry SRL a avut în anul 2021 un număr de 64 de angajați și o cifră de afaceri de 11.471.661 RON.

III.Flora și fauna

Vegetația

Factorii care determină compoziţia şi distribuţia vegetaţiei : poziţie geografică, condiţiile locale de relief, rocă, sol, regim hidrologic, ș.a.

Pădurile de gorun ( Quercus petraea ) au cea mai largă desfăşurare. Compoziţia floristică a pădurilor şi chiar ponderea gorunului este diferită în funcţie de condiţiile locale de relief. Astfel în locurile mai umede şi cu amplitudini mai reduse ale temperaturii, gorunul are o pondere redusă, aici dominând făgetele. Pe versanţii însoriţi, care prezintă amplitudini termice mari, domină gorunul. Frecvente sunt situaţiile de trecere în care există asociaţii de amestec de fag-gorun sau alte tipuri de foioase.

Există două specii de gorun : Quercus petraea, arbore de origine central-europeană ce ocupă dealurile mai înalte şi Quercus dalechampii (gorunul balcanic). În afara gorunetelor pure (tot mai rare în Subcarpaţi), se dezvoltă şi şleaurile de deal cu gorun şi fag. În compoziţia acestora pe lânga gorun (care domină ca pondere) există şi fag (Fagus sylvatica), carpen (Carpinus betulus), ulm (Ulmus procera, U. foliacea), paltin (Acer Platanoides), jugastru (Acer campestre), tei (Tilia cordata) şi frasin (Fraximus excelsior).

Dintre arbuşti sunt frecvenţi : cireşul păsăresc (Cerasus ascium), sorbul de câmp (Sorbus torminalis), mărul şi părul păduresc (Malus silvestris, Pirus piraster), alunul (Corilus avellana ), gherghinarul (Crataegus monogyna), socul (Sambucus nigra), porumbarul (Prunus spinosa) şi măceşul (Rosa canina).

Limita sudică a pădurilor de gorun urmăreşte localităţile: Dărmăneşti – Teiş – Dragomireşti – Hulubeşti, iar limita nordică trece aproximativ pe la Moreni - Gorgota - Vulcana.

Suprafeţe apreciabile ocupate de astfel de păduri se întâlnesc între Adânca şi Ghirdoveni.

Ca floră erbacee de pădure întâlnim: feriga, coada calului, ranuculacee, măseaua ciutei, ghiocelul, floarea paştelui, mătrăguna, pipiriga, ciuboţica cucului, măcriş, curpen.

Ca muşchi întâlnim Chaterina nudulata. Se găsesc numeroase plante medicinale : muşeţel, podbal, brusture, coada şoricelului, salvia, cimbrişor, talpa gâştei, pătlagina, sunătoare, pelin, ţintaură, coada calului.

Vegetația azonală

Vegetaţia luncii Cricovului Dulce este determinată pe de o parte de abundenţa apei rezultată din inundaţiile periodice, iar pe de altă parte de umiditatea mare din aer.

În luncă sunt prezente specii ierboase şi lemnoase, care prezintă adaptări şi caractere ecologice specifice (higrofile sau mezofile şi cu capacitatea de a suporta inundaţiile de durată variabilă).

În luncă există sălcii (Salix triandra, S. alba), plopi (Plopulus alba, Plopulus nigra), arinul negru (Alnus glutinosa) sau cel alb (Alnus incana).

În flora ierboasă predomină plantele acvatice precum şi specii de rogoz (Carex), stânjenelul de baltă (Iris pseudocorus) sau laptele cucului (Euphorbia palustris), alături de specii mezofile cum sunt : murul (Rubus caesius), păiuşca (Agrostis tenuis), firuţa (Poa pratentis) şi mai multe specii de trifoi (Trifolium).

Pajiştile naturale secundare ocupă suprafeţe întinse.

Vegetaţia forestieră a fost înlocuită cu pajişti utilizate ca păşuni şi fâneţe care în alcătuirea lor floristică reflectă interacţiunea condiţiilor zonale cu particularităţile edafice şi topoclimatice locale. Ca urmare, pe fondul general mezofil se dezvoltă asociaţii mezohigrofile (cu trifoi) şi chiar higrofile (rogoz, stânjenel de baltă) pe terenurile umbrite, slab drenate, cu substrat argilos impermeabil şi pe terenurile afectate de alunecări. Sub influenţa degradării antropice şi a intensificării proceselor de eroziune, asoiciaţiile xerofile au căpătat o extensiune mai mare în sectoarele cu topoclimat mai uscat. O formaţiune vegetală răspândită pe versanţii dealurilor subcarpatice afectate de şiroire, o constituie tufărişurile de cătină ( Hippophae rhamnoides), porumbar (Prunus spinosa), lemn câinesc (Ligustrum vulgare) uneori în asociaţie cu cătina.

Efectele transformării antropice a vegetației

Majoritatea asociaţiilor vegetale naturale din Subcarpați au fost afectate de activităţi antropice. Ecosistemele forestiere sunt poienite sau prezintă o densitate mare a arborilor datorită regenerării haotice din lăstari. Procesul de xerofilizare a vegetaţiei ca urmare a intensificării eroziunii a dus la scăderea cantităţii de biomasă şi a valorii furajere a unor asociaţii de pajişte.

La majoritatea pajiştilor folosite ca păşuni şi pe terenurile afectate de alunecari, se observă pătrunderea masivă a plantelor ruderale (Euphorbia, Salvia etc.). Creşterea presiunii pastorale duce la înlocuirea formaţiunilor de stepă cu o densitate floristică mare, cu pajişti puternic degradate, sărăcăcioase. Pe unii versanţi vegetaţia naturală (pajişti secundare utilizate în general ca fâneţe, este asociată cu cea cultivată (pomi fructiferi, viţă de vie). În lunca Cricovului se cultivă porumbul, fasolea, cartoful, ş.a

Fauna

Fauna terestră : din punct de vedere zoogeografic, subcarpaţii se află la întrepătrunderea arealelor faunei central-europene cu cea pontică, la care se adaugă elemente meridionale. Dintre mamifere se remarcă prezenţa veveriţei (Sciurus vulgaris fuscoater), iepurelui, căprioarei (Capreolus capreolus), mistreţului (Sus scrofa attila Thomas), şoarecelui de pădure, cerbului (Cervus elaphus) . Există şi animale reintroduse cum ar fi zimbrul (Bison monasus) protejat în rezervaţia de la Bucşani.

Dintre păsări importante sunt: sturzul de vâsc, potârnichea (Perdix perdix), piţigoiul de livadă (Parus lugrubis), gaiţa (Garulus glandarius), mierla (Surdus merula), pupăza (Upopa epops), ciocănitoarea, grangurele, uliul. În afară de fauna obişnuită a păsărilor de apă, pe malul râului mai trăieşte lăstunul (Riparia riparia) care este un oaspete de vară şi codobatura (Motoccila alba).

Dintre reptile cele mai reprezentative pot fi considerate guşterul (Lacerta viridis), alături de o serie de şerpi de apă sau de uscat, de năpârcă, de șopârla cenuşie. Dintre insecte amintim: lăcustele, greierii, coropişniţa, gărgăriţa, fluturi, cărăbuşi.

Fauna acvatică : În apa Cricovului se pot întâlni: cleanul (Luscius cephalus), roşioara, crapul, mreana. Din clasa batracienilor întâlnim broasca de lac.

Rezervații naturale

Pe raza comunei I.L. Caragiale funcționează Rezervația de zimbri Neagra.

Zimbrăria Neagră din cadrul Ocolului Silvic Bucșani, în Județul Dâmbovița, este situată la mai puțin de 100 de kilometri de București și la 30 de kilometri de Târgoviște. Chiar dacă asfaltul denivelat de pe traseul Buftea-Butimanu-Băleni și absența indicatoarelor turistice îi pot descuraja pe vizitatori, o zi petrecută în mijlocul naturii, pentru a admira aceste puternice animale sălbatice, merită efortul.

Crearea rezervației a avut ca scop, pe de-o parte, urmărirea cu caracter experimental a procesului de aclimatizare și dezvoltare a zimbrului în condiții climatice din zona de câmpie piemontană și dealuri mijlocii, iar pe de altă parte gospodărirea într-un sistem unitar.

În rezervația Neagra sunt acum 41 de zimbri, 21 masculi și 20 femele, ce trăiesc pe 162 de hectare de pădure. Toate cele 41 de animale au fost botezate cu nume care încep cu „ro”. Născut în iunie 1986, Rociu este cel mai vârstnic zimbru. Alți zimbri poartă nume ca Rococo, Rotunda, Rogojan, Romario, Roberta și chiar Robokap.

La maturitate, după 7-8 ani, zimbrul cântărește aproape o tonă, o tonă și o sută de kilograme, femela în jur de 400 și 600 de kilograme. Chiar dacă trăiește în captivitate, zimbrul este un animal mândru și sfios, căruia nu îi place să se apropie prea mult de oameni.

Cea mai bună oră de vizită este 10 dimineața, când zimbrii vin să mănânce suplimente de hrană.

Cei care vor să petreacă mai mult timp în natură, în apropierea zimbrilor, pot închiria o cabană de 12 locuri chiar lângă rezervație. Pe timpul iernii, zimbrul nu se mai poate hrăni singur în totalitate.

Zimbrăria Neagra, subunitate a Direcției Silvice Dâmbovița, a fost înființată în 1983, cu scopul adaptării speciei în zona de câmpie a acestui animal, având o suprafață destinată țarcurilor de 162 ha în Pădurea Neagra între pârâurile Crivăț și Neagra din zona Bucșanilor, cu o climă de zonă de câmpie piemontană și dealuri mijlocii. În 1983 au fost aduși la Bucșani 18 zimbri din țară, dar și câteva exemplare din străinătate. După 1995, scopul zimbrăriei a fost de înmulțire și tranfer al zimbrilor către celelalte rezervații.

IV.Hidrografia

Rețeaua hidrografică de pe teritoriu aparține sistemului hidrografic Ialomița prin afluentul său Cricovul Dulce (cod cadastral XI-1-16).

Râul Cricovul Dulce traverseaza teritoriul administrativ al comunei cu direcția de curgere de la nord-est spre sud și colectează apele din zonă.

Râul Cricovul Dulce are o lungime de 69 km din care 7,2 km pe teritoriul administrativ al comunei I.L.Caragiale. Debitul multianual este de 2,60 m.c./s.

Panta medie a râului este de 0,5% în zonă. Valorile medii ale debitului solid sunt de cca. 10,2 kg/s iar ale turbidităţii apei de cca. 300 - 450 g/m . Scurgerea medie de aluviuni în suspensie este de 0,7 -1,0 t/ha/an.

Cricovul Dulce izvorăşte din Subcarpați la altitudinea de 700 m şi confluează pe malul stâng al Ialomiţei în câmpie, la 115 m . Formează un bazin hidrografic cu o suprafaţă totală de 549 km2 cu o densitate a reţelei de 0,138 km/km2. Panta medie a albiei este de 70 m/km2 şi înregistrează un coeficient de sinuozitate de 1,43.

De la Colibaşi, valea Cricovului Dulce se transformă într-o vale asemănătoare Dâmboviţei, în cursul ei inferior; fundul plat şi calibrat, larg de cca. 1 km, prins între doi versanţi relativ abrupţi şi dominat de la 200 m altitudine de dealuri uniforme care coboară în aceeaşi direcţie cu râul. Ruptura de pantă de la 263 m şi încetarea bruscă a dealurilor pe linia comunei, pot fi argumente în sprijinul considerării localităţii ca punct de ieşire a Cricovului în câmpie. Cricovul rămâne aceeaşi vale transversală până la confluenţă.

Râul Proviţa, cel mai important afluent al Cricovului Dulce, izvorăşte la 720 m şi se varsă în acesta pe malul stâng, în câmpie, la 189 m. Panta medie a râului Proviţa este de 110 m/km, iar coeficientul de sinuozitate de 1,14 pe întreaga sa lungime de 48 km. Îşi dezvoltă un bazin hidrografic de 204 km2, cu o densitate a reţelei de 0,230 km/km2.

În dreptul comunei I.L. Caragiale, Cricovul mai primeşte următorii afluenţi :

Afluenți dreapta:
 • Valea Neagră (L - 8 Km, S-16 Km2)
 • Valea Racila (L- 6km, S- 20 Km2)
 • Valea Tudorii
 • Pârâul Vâlceaua
Afluenți stânga:
 • Râul Provita

În condițiile unor manifestări climatice specifice și a unor dereglări naturale: excesul de precipitații în aria locală și în părțile din amonte de localitate, zăpezile abundente neciclate din timpul iernii, dezghețurile timpurii de aici, superficialitatea vegetației la sol, dezechilibrele în exploatarea pădurilor, pășunatul irațional, saturarea atmosferei cu noxe, invazia fronturilor foehnale de advecție sunt cauze majore care pot produce inundații.

Râul Cricovul Dulce este alimentat din ape rezultate din ploi, din topirea zăpezii din anotimpul rece şi ape subterane. Dominante sunt tipurile de alimentare pluvio–nivală şi pluvial–moderată (alimentare din zăpezi 30-40%) cu aport subteran moderat (15 – 30%). Pe Cricovul Dulce se remarcă apele mari de iarnă – primăvară, la postul hidometric Moreni, nivelul mediu multianual este de 179 cm. Cea mai mare valoare o înregistrează primăvara (182 cm), cu o scădere toamna (179 cm ) şi vara (178 cm), iar iarna se înregistrează cea mai mică valoare 176 cm.

Scurgerea medie reprezintă indicatorul cel mai sintetic al resurselor de apă din cadrul unui sistem hidrologic. Pe Cricovul Dulce debitul specific mediu se caracterizează prin valori cuprinse între 10 – 20 l/s/km2. Scurgerea medie are o evoluţie diferită de la un anotimp la altul. Pe Cricovul Dulce cel mai mare volum de apă 42,56%, se întâlneşte primăvara, iar cel mai mic se înregistrează toamna, 7,17%. Debitul maxim a fost înregistrat în anul 2001, în luna iunie, fiind de 171 mc/s; tot atunci a avut loc şi o puternică viitură. Pe Cricovul Dulce s-au înregistrat valori minime de 0,01 mc/s în lunile iulie– octombrie din anii 1986, 1989, 1990 şi 1992.

Din punct de vedere al tipului de regim hidrologic, Cricovul Dulce se încadrează în tipul pericarpatic sudic. Debitul solid constitue parametrul de apreciere a eroziunii. Pe Cricovul Dulce se înregistreză valori minime de 44,3 mg/l.

Duratele maxime ale formelor de gheaţă oscilează între 20 – 133 zile, iar cele minime între 0 – 24 zile. Primele forme evoluate de gheaţă care apar la începutul iernii sunt gheaţa la mal şi sloiurile. Podul de gheaţă se formează când temperatura aerului se menţine sub -10˚C o perioadă mai lungă de timp. Formele de gheaţă pot introduce modificări ale morfologiei albiei minore prin eroziune asupra patului şi malurilor.

V.Soluri

Factorii pedogenetici naturali: formarea și evoluția solurilor se explică prin variabilitatea înbinării spaţiale şi temporale ai factorilor pedogenetici naturali. Factorul litologic are un rol esenţial în individualizarea tipurilor de sol. În Subcarpaţi domină rocile sedimentare neconsolidate sau slab consolidate care influenţează formarea solurilor prin compoziţia lor granulometrică, mineralogică şi chimică. Relieful este de asemenea un factor pedogenetic important, impunând o etajare a solurilor. Există unele particularităţi extrem de importante în determinarea factorilor pedogenetici. Expoziţia versanţilor este importantă atât pentru microclimat cât şi pentru învelişul vegetal, deci şi pentru tipul sau subtipul de sol care se formează ( spre Nord, versanţii sunt mai reci şi mai umezi, favorizând dezvoltarea pădurilor, deci solurile sunt mai evoluate (argiluvisoluri). Versanţii cu expoziţie sudică beneficiază de o cantitate mai mare de energie calorică şi sunt favorabili dezvoltării pajiştilor secundare sau speciilor lemnoase mezofile şi termomezofile pe soluri brune-argiloiluviale și cernoziom cambic.

Timpul, ca durată de manifestare a factorilor pedogenetici, explică prezenţa solurilor neevoluate pe formele cele mai tinere de relief (lunci şi terase), iar cele mai evoluate pe interfluviile mai largi, acoperite de păduri.

Principalele tipuri de soluri

 Argiluvisolurile şi cambisolurile : au cea mai mare pondere şi tipurile acestor două clase sunt dispuse de la altitudini mari la cele coborâte. Solurile brune luvice (clasa argiluvisoluri) au cea mai mare răspândire ele constituind fondul pedologic în majoritatea depresiunilor şi dealurilor subcarpatice.

Molisolurile : pseudorendzinele apar pe depozite marnoase şi argiloase cu noduli calcaroşi. Ele sunt cele mai răspândite dintre molisoluri.

Argiluvisolurile : solurile brune (argiloiluviale) se gasesc sub pădurile de gorun sau de amestec pe depozite nisipoase şi argiloase. Solurile brun luvice sunt considerate fondul pedologic al majoritaţii depresiunilor şi dealurilor subcarpatice. Sunt prezente în general, sub păduri de foioase cu sau fără fag.

Solurile intrazonale contribuie la mozaicarea puternică a învelişului pedogenetic în Subcarpaţi. Prezenţa lor este datorată, în general, condiţiilor locale specifice (roca, excesul de apă), dar şi fragmentării accentuate a reliefului sau intervenţiilor antropice.

Solurile hidromorfe sunt prezente pe suprafeţe reduse, fiind legat de excesul de umiditate la nivelul depresiunilor, în lunca Cricovului Dulce .

Există de asemenea şi soluri gleice sub formă de petice pe terasele inferioare şi în lunca râului.

Solurile neevoluate : sunt reprezentate de regosoluri – (pe versanţii înclinaţi, puternic erodaţi) şi sunt folosite în special pentru pajişti şi plantaţii. Aici sunt necesare măsuri speciale de protecţie împotriva eroziunii şi de fertilizare.

Protosolurile aluviale : au apărut ca urmare a activitaţilor antropice. Pot fi întâlnite în areale ocupate de excavaţii, de exemplu.

Solurile aluviale şi aluvio-coluviale se întâlnesc în lunca Cricovului.

VI.Istoria

1.      Scurt istoric al comunei I.L Caragiale

I.L. Caragiale este o comună în județul Dâmbovița, Muntenia, România, formată din satele Ghirdoveni (reședința), I.L. Caragiale și Mija. Este locul de naștere al scriitorului Ion Luca Caragiale, purtând numele din anul 1952, la aniversarea a 100 de ani de la nașterea acestuia.

Actuala I.L. Caragiale cunoscut și sub denumirea de Haimanale, după unii autori s-ar fi numit înainte Boboci, fiind un sat vechi, existând încă de la sfârșitul secolului XV (1482-1495). Denumirea atestată documentar este de Mărgineni, ca urmare a construirii pe această moșie a unei mănăstiri, de către domnitorul de atunci Vlad Călugărul (1492-1495). De fapt, istoria satului de azi I.L Caragiale fostul Haimanale, este strâns legată de istoria Mănăstirii Mărgineni.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Haimanale, făcea parte din plasa Filipești a județului Prahova și era alcătuită din satele Haimanale și Braniștea, cu 790 de locuitori. În comună funcționau o moară cu aburi, o biserică, o școală cu 34 de elevi și fosta mănăstire Mărgineni transformată în penitenciar, unde condamnații practicau tăbăcăria și cizmăria. Tot atunci, pe teritoriul actual al comunei funcționa și comuna Ghirdoveni, înființată pe la anul 1700 prin reunirea satelor Rășinari, Ștefănoaioa, Ciorinești și Ghira; comuna era alcătuită din satele Ghirdoveni și Cricoveni, cu 1531 de locuitori. Aici funcționau o biserică zidită la 1870 și o școală cu 72 de elevi (dintre care 8 fete).

În 1925, cele două comune sunt consemnate tot în plasa Filipești. Comuna Ghirdoveni avea doar satul de reședință cu 1896 de locuitori, în vreme ce comuna Haimanalele avea în satele Braniștea și Haimanalele 1096 de locuitori.

În 1950, comunele au trecut în administrarea raionului Târgoviște din regiunea Prahova și apoi (după 1952) au făcut parte din regiunea Ploiești. Denumirea de azi a comunei I.L. Caragiale a fost dobândită în anul 1952 la aniversarea a 100 de ani de la nașterea dramaturgului Ion Luca Caragiale, originar din această localitate. În 1968, la desființarea raioanelor, comunele   nu   au   revenit   la județul   Prahova,   fiind transferate județului Dâmbovița. Tot atunci, comuna Ghirdoveni a fost desființată și comasată cu comuna I.L. Caragiale, care a căpătat structura actuală, satul Ghirdoveni devenind noua reședință a comunei.

2.      Monumente şi situri arheologice

 Lista Monumentelor Istorice din 2010 cuprinde pentru Comuna I.L. Caragiale un număr de 7 obiective, din care 1 sit medieval arheologic cu 3 obiective şi 1 monument de categorie A memorial (extras din Studiul istoric):

 • Situl medieval de la Ghirdoveni, punct “Silişte”, sat Ghirdoveni; comuna L.Caragiale, la V de sediul CAP, pe malul drept al pârâului Cricovul.
 • Biserică (ruine) XV - XVII, Epoca Medievală, punct “Silişte”. la V de sediul CAP, pe malul drept al pârâului Cricovul.
 • Aşezare, XV - XVII, Epoca Medievală, punct “Silişte”. la V de sediul CAP, pe malul drept al pârâului Cricovul.
 • Cimitir, XV - XVII, Epoca medieval, punct “Silişte”. la V de sediul CAP, pe malul drept al pârâului Cricovul.
 • Biserica "Sf. Dumitru Izvorâtorul de – de Afară, 1680, rep. cca.1850, sat IL Caragiale.
 • Casa Steluţa Marinescu 1906, sat IL
 • Cruce de piatră XVll, sat Ghirdoveni; comuna I. L. Caragiale
3.      Casa Memorială Ion Luca Caragiale din comuna Ion Luca Caragiale, Dâmbovița

Fig. A4.1 – Casa memorială Ion Luca Caragiale

Situată în satul Ion Luca Caragiale din județul Dâmbovița, casa memorială a marelui dramaturg a fost înființată în anul 1979.

Reînființată prin efortul profesorilor și oamenilor de cultură Ion Gavrilă si Mihai Oproiu într-o casă construită în stil rustic, cu o suprafață de 550 m2, Casa Memorială Ion Luca Caragiale redă frânturi din viața scriitorului.

În cadrul muzeului sunt expuse mărturii documentare, cărți în ediții princeps, fotografii, mobilier de epocă, obiecte personale și afișe ale pieselor sale, jucate pe mari scene ale lumii: New York, Londra, Roma, Milano, Tokio, Paris.

Începând cu anul 2007, Casa Memorială Ion Luca Caragiale a fost trecută din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

Imobilul va face parte din Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște.

4.      Mănăstirea Mărgineni

Fig. A4.2 – Mănăstirea Mărgineni

Mănăstirea Mărgineni – a fost cea în jurul căreia s-au dezvoltat satele din zonă. Ea a fost ridicată de stolnicul Constantin Cantacuzino şi Pană Filipescu, pe ruinele unei mai vechi mănăstiri „rezultat al pietăţii familiei Basarabilor”. Soţiile celor doi: Elina şi Ancuţa, erau fiicele lui Şerban Basarab Voievod.

„Construită în ultimul pătrar al secolului al XV-a (1475-1495) – sub dinastia domnitorilor Basarabi - de vornicul Drăghici sin Stoica ot Mărgineni (apud Nicolae Iorga, Revista istorică, vol. XXV –n-le 7-9/1939), pe lângă rolul religios important, Mânăstirea Mărgineni constituia în acele vremi un excepţional loc strategic de supraveghere şi apărare a Cetăţii de Scaun a Târgoviştei. În a treia decadă a secolului al XVI-lea (1627/1628), o dată cu căsătoria postelnicului Constandin Cantacuzino cu Elena, fiica domnitorului Radu Şerban şi a Elinei.

Mărgineanca, ultimul vlăstar din spiţa marilor boieri Mărgineni, Mânăstirea, dimpreună cu imensa avere „mutătoare şi nemutătoare” a cuplului, ajung la o înflorire fără precedent. Călător în Ţara Românească (1656-1658), sirianul Paul de Alep descrie la superlativ conacul postelnicului. „Ieşind din biserică ne-am coborât în palatul acestui postelnic (s.n.). Sunt clădiri domneşti ce uimesc mintea, fiind mai frumoase decât clădirile din oraşe. Acolo se află o baie elegantă a cărei marmură e minunată; apa care o alimentează este adusă de roţi cu găleţi aşezate pe râu; aceste găleţi stropesc şi grădinile de zarzavat şi livezi frumoase; ele pun în mişcare şi multe mori. Acolo se află case clădite ca la Istambul, căci toţi boierii din Ţara Românească au clădiri minunate în satele lor. Fiecare are lângă casa lui o mânăstire mare înzestrată cu danii şi fiecare boier se întrece cu cei de o seamă cu el în ceea ce priveşte frumuseţea clădirii şi a lucrăturii. Ei îşi pun toată mândria în aceste locuri”.

Mândria postelnicului Constandin Cantacuzino va fi fost mai cu seamă Mânăstirea Mărgineni (restaurată de el în 1654), lăcaş pe care diaconul Paul de Alep nu mai conteneşte să îl laude. Spicuiesc, în fugă. „El clădise (refăcuse, n.n.) de curând această mânăstire, clădire care minunează pe vizitatori. Ea are o turlă înaltă, acoperită cu tablă, şi trei altare, fiecare având desupra o cupolă elegantă. În faţa porţii se află o cupolă rotundă şi largă cu mai multe arcade; în mijlocul acesteia este un bazin cu mare joc de ape, alimentat de la un canal ce aduce apa de departe. De jur împrejurul acestei cupole sunt picturi în serie după acest text: ‹‹Slăviţi pe Dumnezeu din ceruri şi toate neamurile de dobitoace şi de fiare din lume, din mare şi de pe uscat şi Lăudaţi pe Domnul întru Sfinţii săi, fecioarele dănţuitoare, judecătorii, bătrânii, tinerii, tobele şi flautele etc.››. Există un lucru care minunează mintea – lucrarea unui meşter artist care a făcut şi picturile de la mânăstirile lui Vasile, domnul Moldovei (Vasile Lupu, n.n). Toate frescele de pe ziduri sunt aurite. Cât priveşte lucrarea făcută pe lemnăria de pe tâmplă, te uimeşte frumuseţea picturilor sale; dar este şi mai frumoasă cea de pe ziduri. […] Pe uşa bisericii, de o parte se află icoana Domnului nostru Iisus Hristos şi de cealaltă cea a Maicii Domnului, în foiţe de aur curat. […] Uşa bisericii este aurită în întregime. Intregul interior este proaspăt zugrăvit până în partea de sus a cupolelor, ca şi tavanele. […] Mai este încă o biserică nouă, frumoasă; apoi, pe rândul pridvorului chiliilor mânăstirii, se află o a treia biserică. Locul trapezei se găseşte lângă biserică, la catul de sus; ea dă spre mânăstire şi spre pădure. Este lungă, spaţioasă, şi cu multe ferestre cu arce rotunde. Este împodobită toată cu picturi şi cu tablouri reprezentând subiecte bine alese. […] Mânăstirea aceasta este clădită în vârful unui morman (dâmb, ridicătură, n.n.) şi în pădure. În heleşteele din jur se pescuieşte mult peşte”.

Să adăugăm că, încă de pe vremea postelnicului – un mare iubitor de carte, ca şi doamna Elena Cantacuzino, soţia sa -, Mânăstirea Mărgineni avea o importantă bibliotecă de tipărituri şi manuscrise (pomenită şi de Antonio del Chiaro), bibliotecă ce va deveni celebră în tot Orientul creştin prin achiziţiile făcute de fiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino. De altminteri, după uciderea postelnicului, ca executor testamentar al imensei averi a mamei sale, începând din 1682, Constantin Cantacuzino Stolnicul devine administratorul întregii „Curţi a Mărginenilor”, calitate în care, în 1687, îl aduce aici, printre alte iniţiative demne de admirat, pe vestitul meşter iconar Pârvu Mutu, cel care va restaura, la mânăstire, al doilea rând de frescă şi, de asemeni, va zugrăvi în întregime biserica lăcaşului monastic. Elena Cantacuzino şi postelnicul Constandin îşi duc împreună somnul de veci în ctitoria lor de la Mărgineni.”

Înzestrată de noii ctitori cu numeroase moşii şi odoare, mănăstirea şi-a sporit mereu averea, inclusiv de ultimul ei egumen român, arhimandritul Cornilie.

În toamna anului 1720, Nicolae Mavrocordat închină mănăstirea către aşezământul din Muntele Sinai, dar în condiţii foarte avantajoase pentru biserică şi sat.

În 1821, comandatul corpului de oaste din Ploieşti, Duca, a primit poruncă de la Ipsilanti să plece cu oştirea la Târgovişte, pentru a face rost de provizii pentru 1500 de călăreţi. Mănăstirea Mărgineni era deja ocupată de arnăuţii conduşi de Farmache, iar unul din căpitanii grecilor, Sava, s-a „întărit” în mănăstire „sub cuvânt că acea monastire i putea servi ca cetate de apărare”. El a încercat să-l atragă pe Duca într-o capcană, dar acesta, bănuindu-l, a evitat confruntarea.

La secularizarea din 1863, mănăstirea Mărgineni avea „22 de moşii, cu un venit de 874.200 lei vechi anual.”

Începând cu 1863, mănăstirea se transformă în închisoare pentru deţinuţii politici. Cel mai notoriu deţinut al acesteia a fost Nicolae Bălcescu, închis la Mărgineni din ordinul lui Alexandru Vodă Ghica. Bălcescu a folosit timpul de încarcerare pentru a studia biblioteca stolnicului Cantacuzino, ce se mai afla, în parte, acolo şi care i-a folosit ca bază de documentare pentru scrierile de mai târziu.

Dacă importanţa istorică a comunei a gravitat în jurul Mănăstirii Mărgineni, importanţa culturală este legată de naşterea aici a marelui dramaturg Ion Luca Caragiale, care a dat şi numele actual al comunei.

Unul din importanţii oameni de cultură contemporani din judeţul Dâmboviţa: Ştefan Ion Ghilimescu, într-un articol publicat la 160 de ani de la naşterea scriitorului, descria demersurile făcute pentru a identifica şi marca locul unde a venit acesta pe lume, precum şi modul în care a apărut casa – muzeu destinată lui Caragiale.

Identificarea cu precizie a locului din incinta fostei Mânăstirii Mărgineni în care s- a aflat casa în care s-a născut I.L. Caragiale se va dovedi de real folos pentru Comitetul de Cultură şi Artă al Regiunii Prahova (devenită ulterior, prin Decretul 331 din 19 septembrie 1952, Regiunea Ploieşti) care, împreună cu Uniunea Scriitorilor din R.P. România (preşedinte în exerciţiu: Zaharia Stancu), cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naşterea scriitorului, va aşeza acolo o „placă memorială” din beton de circa 130 cm înălţime şi cincisprezece grosime (amplasată la nivelul debleului Drumului Judeţean 710, executat la o adâncime de circa 3-4 metri sub nivelul „ridicăturii de teren” sau „dâmbului” menţionate în configuraţia locului descrisă de G. Zagoriţ). Văruită şi cu slovele înviorate cu catran, an de an, de forurile locale de partid şi de stat, ciudatul obiect de tristă amintire s-a păstrat ca atare pe locul respectiv până în 1992. El acredita cu litere de o şchioapă nu atât faptul că în acel loc fusese într-adevăr casa în care s-a născut scriitorul, ci concepţia realist-socialistă incipientă ce trebuia inoculată cu orice preţ omului nou, anume că I.L. Caragiale a fost nici mai mult nici mai puţin decât „cel mai mare critic al regimului burghezo-moşieresc”.

Aniversarea Caragiale din 1952 a avut poate, totuşi, şi o latură pragmatică: jignite de stigmatul de Haimanale al numelui localităţii, resimţit, mai mult sau mai puţin acut, ca un blam moral, întreprinzătoarele organe locale şi judeţene s-au mobilizat şi au reuşit să determine forurile de stat centrale să schimbe oficial numele localităţii. Potrivit sau nu, cert este că, din 1952 şi până astăzi, locurile natale ale lui I.L. Caragiale îi poartă numele.

Adăpostită într-o frumoasă casă cu pridvor de la începutul secolului al XX-lea, situată la circa 250 de metri de zidurile care protejau incinta vechii ctitorii monastice a Cantacuzinilor, pe D.N. 72, expoziţia reuneşte o serie de obiecte, cărţi şi mobilier care au aparţinut marelui clasic, precum şi o serie de scrisori, facsimile, fotografii, afişe şi alte documente dedicate, în special, activităţii de dramaturg şi ziarist a lui I.L. Caragiale.

Imediat după revoluţia din Decembrie 1989, în climatul de efervescentă emulaţie din toate domeniile vieţii social-culturale, s-a înlocuit aşa-zisa placă memorială plantată în pofida bunului-simţ de propaganda dejistă, în 1952, cu un mic obelisc (proiectat de sculptorul Liviu Brezeanu), monument comemorativ placat cu travertin pe care, cu litere de bronz, executate cu migală în Atelierul U.A.P. din Bucureşti, a fost inscripţionat poate cel mai simplu text de caldă şi reculeasă aducere aminte: PE ACEST LOC A FOST CASA ÎN CARE S-A NĂSCUT I.L. CARAGIALE (1852-1912).”1

5.      Zone de protecție ale monumentelor

 Zonele de protecţie ale monumentelor istorice, conform Studiul istoric general sunt definite astfel:

A.     în satul Ghirdoveni:

 1. Pentru Situl medieval de la Ghirdoveni, punct "Silişte” - sunt admise doar lucrări agricole care nu afectează solul în profunzime, mai mult de 30 cm. Situl a fost parţial cercetat în 2002, dar este necesară continuarea cercetării, ca atare se vor prevedea reguli de protejare.
 2. Pentru Crucea de piatră, aflată în imediata apropiere a sitului „Silişte”, se vor lua măsuri de protejare, în principal: ridicarea la poziţie verticală şi asigurarea unui suport pentru a putea rămâne în această poziţie; curăţarea Ambele lucrări se vor face în baza unei documentaţi avizate de

D.J.C.P.N. Dâmboviţa şi cu personal autorizat pentru restaurare piatră.

       3. Zona de protecţie a monumentelor: DB-I-s-A-17049 - Situl medieval de la Ghirdoveni, punct "Silişte”, DB-I-m-A-17049.01 Biserică (ruine) XV – XVII, DB-I-m-A-17049.02 Aşezare, sec. XV – XVII, DB-I-m-A-17049.03 Cimitir, sec. XV – XVII şi DB-IV-m-A-17823 Cruce de piatră sec. XVll, este delimitată pe limite cadastrale pe malul vestic al părăului Cricovul Dulce şi pe drumurile de exploatare comunale, conf. Planşa 2.1. Terenul se află în extravilanul localităţii.

       4. Zona mai cuprinde câteva case tradiţionale cu valoare arhitecturală şi ambientală, care ar putea face obiectul unei clasări la categoria B – valoare locală, sau a unui „ansamblu rural”, pe baza unui PUZ cu cercetare particularizată.

B.     în satul I.L. Caragiale:

 1. Pentru DB-II-m-A-17535 Biserica "Sf. Dumitru Izvorâtorul de Mir” – de Afară, este necesară cercetarea arheologică, cercetarea de arhitectură şi expertizarea bisericii, pentru a putea fi restaurată şi pusă în Monumentul este cu atât mai valoros cu cât este singurul rămas din vechiul ansamblu al Mănăstirii Mărgineni.
 2. Pentru DB-II-m-B-17536 Casa Steluţa Marinescu, fiind una din casele cele mai reprezentative ale comunei, se pot prevedea fonduri la bugetul local, pentru sprijinirea proprietarilor în vederea restaurării casei şi, în special a faţadelor.
 3. Zonele de protecţie ale monumentelor: DB-II-m-A-17535 Biserica "Sf. Dumitru Izvorâtorul de Mir” – de Afară şi DB-II-m-B-17536 Casa Steluţa Marinescu, se află în zona centrală a satului, înconjurând pe două părţi amplasamentul fostei mănăstiri Mărgineni (actualul Penitenciar). Delimitarea se face pe limite cadastrale, pe ambele fronturi ale drumurilor, conf. Pl.2. 2.
 4. Zona mai cuprinde câteva case tradiţionale cu valoare arhitecturală şi ambientală, care ar putea face obiectul unei clasări la categoria B – valoare locală.

VII.Populația

Conform recensământului din 2021, comuna avea o populație de 6663 locuitori și 2180 gospodării, prezentate în Tabelul A5.1:

Tabelul A5.1 – Populația și numărul gospodăriilor din comuna I.L. Caragiale în anul 2021

Localitate

Populație

Gospodării

I.L. Caragiale

Nr. locuitori

Nr. gospodarii

Total

6663

2180

Sursa: https://insse.ro/cms/

Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei I. L. Caragiale se ridică la 6.663 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2011, când se înregistraseră 6.914 de locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români (80,52%), cu o minoritate de romi (15,88%). Pentru 3,18% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Apartenența etnică este prezentată în Graficul A5.1.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,47%).

Pentru 3,29% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională (Graficul 5.2).

Tabelul A5.2 – Evoluția populației în perioada 2016-2022 din comuna I.L. Caragiale în anul 2021

Populatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

6808

6820

6819

6764

6720

6669

6641

Masculin

3340

3343

3344

3322

3302

3281

3262

Feminin

3468

3477

3475

3442

3418

3388

3379

Sursa: https://insse.ro/cms/

Din analiza Tabelului A5.2 și a Graficelor A5.3 și A5.4 se poate vedea că începând cu anul 2018 numărul locuitorilor per total cât și pe sexe este în descreștere. Populația de gen feminin este mai mare decât cea masculină.

Structura populației pe sexe, în anul 2022 se poate vedea în Graficul A5.5.

Numărul total de gospodării înregistrate la recensământul din 2021 în comuna I.l.Caragiale era de 2180, ceea ce reprezintă 1,27% din totalul gospodăriilor rurale din comunele județului Dâmbovița.

 • Numarul mediu de persoane pe gospodarie : 3,27
 • Numarul total al gospodariilor : 2180
 • Potentialul demografic ( sursa datelor : recensamant 2021 )

a) Distribuția populației pe principalele grupe de vârstă la recensământul din 2021 este prezentată în Tabelele 3,A5.4 și Graficele A5.6 și A5.7:

Tabelul A5.3 – Populația pe categorii de vîrstă din comuna I.L.Caragiale - 2021

 

DENUMIRE COMUNĂ

 

POPULAȚIA STABILĂ

GRUPE DE VÂRSTĂ

0 – 14 ani

15 – 59 ani

60 ani și peste

nr.

nr.

nr.

I.L.CARAGIALE

6663

690

4200

1773

Sursa: https://insse.ro/cms/

 

Tabelul A5.4 – Structura populației pe categorii de vârstă din comuna I.L. Caragiale - 2021

DENUMIRE

 

COMUNĂ

POPULAȚIA

 

STABILĂ

GRUPE DE VÂRSTĂ

0 – 14ani

15 – 59 ani

60 ani și peste

I.L.CARAGIALE

100.00%

10.36%

63.03%

26.61%

Sursa : https://insse.ro/cms/

Toate satele comunei, inclusiv satul de reședință I.L.Caragiale, conform sporului natural pozitiv grupa de vârstă 15-59 ani este majoritară, iar grupa de vîrstă 0-14 ani este minoritară.

Se constată un ușor dezechilibru între populația de sex masculin și cea de sex feminin în favoarea celei feminine.

În comuna I.L.Caragiale s-au înregistrat la recensământul din 2021, populație majoritară de etnie română.

Populația de religie ortodoxă din comuna I.L.Caragiale reprezintă 6524 locuitori ( 94,04 % din populatia stabila a comunei).Penticostalii sunt in numar de 17, Creștinii după Evanghelie sunt 18, Cultul Evanghelic 7, Biserica Romano – Catolică sunt 4 adepti , Biserica Baptistă sunt 5, Adventiști sunt 35, Musulmani sunt 10, Reformați sunt 6, altă religie numără 32 de persoane și atei sunt 11 persoane.

Evoluția populației în comuna I.L.Caragiale (2012 – 2021) pe sexe, cu evidențierea sporului populației, a căsătoriilor și divorțurilor precum și evidențierea celor stabiliți cu reședintă în localitate și a celor plecați din localitate este prezentată în Tabelul A5.5.

Tabelul A5.5 – Evoluția populației în comuna I.L.Caragiale 2012-2021

 

Denumire

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

Populația totală – la 1 ianuarie

688

 

2

683

 

7

681

 

5

679

 

8

681

 

3

682

 

6

679

 

0

674

 

6

672

 

2

666

 

3

 

Populația la 1 ianuarie - femei

353

 

5

351

 

0

346

 

8

348

 

2

346

 

8

347

 

7

347

 

5

344

 

2

341

 

8

338

 

8

 

Populația la 1 ianuarie -bărbați

334

 

7

332

 

7

334

 

7

331

 

6

334

 

5

334

 

9

331

 

5

330

 

4

330

 

4

327

 

5

Născuți vii

59

69

68

60

77

71

58

74

69

76

Născuți morți

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1

Decedați - total

98

98

91

94

83

71

102

88

108

112

Căsătorii

66

81

48

34

44

49

31

36

21

50

Divorțuri

12

11

6

7

5

12

13

4

6

13

Stabiliri       cu      domiciliul       în

 

localitate

 

-

 

-

 

-

 

-

 

8

 

-

 

1

 

3

 

1

 

0

Plecări       cu      domiciliul       din

 

localitate

 

101

 

111

 

92

 

83

 

113

 

120

 

104

 

122

 

115

 

108

Stabiliri de reședință în localitate

27

25

22

22

28

26

30

25

12

14

Plecări cu reședința din localitate

57

80

71

64

76

58

54

73

51

41

Emigranți

3

1

-

1

10

2

6

11

6

7

Imigranți

-

-

-

-

8

-

1

3

1

0

Sursa : https://insse.ro/cms/

Convențional, se consideră că o populație este tânără, dacă proporția populației vârstnice este mai mică de 7%; procesul de îmbătrânire demografică este în desfășurare dacă ponderea populației vărstnice este cuprinsă între 7% si 12%, iar o pondere mai mare de 12% corespunde unei populații îmbătrânite demografic (ponderea populației adulte prezintă o stabilitate relativă în timp).

La nivelul comunei I.L.Caragiale, ponderea populației vârstnice este de 26,61% la recensământul din 2021, ceea ce înseamnă că în acest moment se poate vorbi de un proces acut de îmbătrânire a populației la nivelul comunei.

Comparănd cele două structuri pe vârste, se constată în primul rând o scădere a populației tinere (0-14 ani - 10,36%) și o creștere a populației vârstnice (60 ani și peste - 26,61%). Acest fapt conduce la o creștere a raportului de dependență. Raportul de dependență de vârstă exprimă numărul de persoane de vârstă inactivă care revin, în medie, la o 1000 persoane de vârstă activă și este pentru comuna I.L.Caragiale de 1773. Aceasta arată că presiunea asupra persoanelor de vârstă activă crește, iar pe termen lung scăderea natalității va conduce la creșterea raportului de dependență.

Evoluția sporului natural este prezentată în Tabelul A5.6 și Graficul A5.8, de mai jos :

Tabelul A5.6 – Evoluția sporului natural în comuna I.L.Caragiale 2012-2021

Denumire

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Născuți vii ( N )

76

59

69

68

60

77

71

58

74

69

76

Decedați – total

 

( D )

 

78

 

98

 

98

 

91

 

94

 

83

 

71

 

102

 

88

 

108

 

112

Spor      natural

 

( Sn)

 

-2

 

-39

 

-29

 

-23

 

-34

 

-6

 

0

 

-44

 

-14

 

-39

 

-36

Sursa : https://insse.ro/cms/

 

Sporul natural și sporul migrator sunt prezentate în Tabelul A5.7 și Graficul A5.9:

Tabelul A5.7 – Evoluția sporului natural în comuna I.L.Caragiale 2012-2021

Denumire

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Spor

 

natural

 

-2

 

-39

 

-29

 

-23

 

-34

 

-6

 

0

 

-44

 

-14

 

-39

 

-36

 

-266

Spor

 

migrator

 

-1

 

-5

 

-1

 

32

 

-14

 

17

 

-1

 

-14

 

-30

 

-18

 

10

 

-25

Spor total

-3

-44

-30

9

-48

11

-1

-58

-44

-57

-26

-291

Sursa : https://insse.ro/cms/

Mișcarea naturala a populației

Mișcarea naturală a populației este una din componentele care determină creșterea populației, alături de mișcarea migratorie. Mișcarea naturală surprinde două fenomene demografice: natalitatea și mortalitatea.

Rata natalității reprezintă numărul de copii născuți într-o perioadă de timp determinată (1 an) la 1000 de locuitori. Natalitatea este un fenomen demografic supus transformărilor mediului economic și social. Astfel, aceasta este influențată de declinul economic care afecteazaă familia și relațiile între membrii familiei.

Sporul natural (+/- Sn = Născuți vii - Decese) în intervalul 2011-2021 este negativ arătând tendința demografică negativă a comunei I.L.Caragiale.

Mișcare migratorie

Migrația internă, la nivel național, chiar dacă nu influențează volumul total al populației, provoacă importante mutații în structurile după vârste și sexe ale populației, dar și în profil teritorial-administrativ, la nivelul județelor și al localităților. Migrația poate fi cuantificată prin soldul migratoriu, calculat ca diferență între stabilirile de domiciliu în localitate și plecările cu domiciliu din localitate.

Mișcarea migratorie în perioada 2011-2021 este prezentată în Tabelul A5.8 și Graficul A5.10, de mai jos :

Tabelul A5.8 – Stabiliri și plecări în/din comuna I.L.Caragiale 2012-2021

 

 

Anul

Stabiliri cu

 

domiciliu

Plecări cu

 

domiciliu

Spor

 

migrator

2011

76

77

-1

2012

96

101

-5

2013

110

111

-1

2014

124

92

32

2015

93

83

-14

2016

130

113

17

2017

119

120

-1

2018

90

104

-14

2019

92

122

-30

2020

97

115

-18

2021

118

108

10

Sursa : https://insse.ro/cms/

După cum se poate observa direcția fluxurilor de migrație este către exteriorul comunei. Dacă se va menține această tendință, migrația va deveni un factor important de scădere a populației, chiar dacă sporul migrator total, care este negativ are tendințe de micșorare, în perioada 2006 – 2019. Sporul migrator negativ se datorează în primul rând lipsei ofertei locurilor de muncă, din localitățile comunei I.L.Caragiale.

Referitor la numărul emigranților și imigranților din comuna IL Caragiale se observă că numărul emigranților este mai mare decât cel al imigranților. Evoluția acestora în perioada 2012-2021 este prezentată în Tabelul A5.5. În anul 2019 a fost un vârf de emigrări – 11, iar anul în care nu s-au înregistrat emigrări a fost 2014.

Numărul imigranților care au venit în comună a fost redus, cel mai mare număr -8 a fost înregistrat în anul 2016. În anul 2021 s-au înregistrat 7 emigrări 0 imigrări.

Forța de muncă, resursele umane

 Evoluția numărului mediu al salariaților din comuna I.L. Caragiale, în perioada 2010-2021 este prezentată în Tabelul nr. A5.9 și în Graficul A5.11.

Tabelul A5.9 – Număr mediu de salariați în comuna I.L.Caragiale 2012-2021

Număr mediu de

 

salariați

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

Total

624

530

506

501

575

601

695

879

947

929

795

Sursa : https://insse.ro/cms/

Structura șomerilor pe sexe și evoluția acestei structuri este prezentată în Tabelul A5.10, și Graficul A5.12, de mai jos:

Tabelul A5.10 – Structura șomerilor pe sexe în comuna I.L.Caragiale 2012-2021

Structura șomerilor

Luna Decembrie

2017

Luna Decembrie

2018

Luna Decembrie

2019

Luna Decembrie

2020

Luna Decembrie

2021

Luna Septembrie

2022

 

%

%

%

%

%

%

Masculin

15.4

13.7

9.1

6.9

4.6

5.5

Feminin

12.4

9.2

8.6

7.7

4.3

6.3

Sursa : https://insse.ro/cms/

Aspecte sociale legate de populație, asistență socială

În categoria persoanelor defavorizate, sunt incluse persoanele beneficiare de venit minim garantat și persoanele cu handicap, indiferent de gradul acestora.

În anul 2019 Compartimentul Asistență socială și Autoritate tutelară din cadrul Primăriei I.L. Caragiale a asigurat ajutoare sociale și alocații, conform precizărilor legale astfel:

 • Ajutoare sociale – 215 persoane;
 • Alocații de stat – 69 persoane;
 • Alocații de susținere a familiei – 118 familii

De asemenea au fost acordate indemnizații de creștere a copilului, indemnizații de handicap și indemnizații pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap:

 • indemnizații de creștere a copilului – 22 copii;
 • indemnizații de handicap – 83 persoane
 • indemnizații asistenți personali ai persoanelor cu handicap – 28

Problema cea mai acută cu care se confruntă comuna este lipsa locurilor de muncă în comună, dar și în orașele cele mai apropiate : Moreni, Ploiești, Târgoviște.

În ceea ce privește numărul persoanelor cu dizabilități, la nivelul comunei I.L.Caragiale sunt înregistrate în plată un numar de 83 de persoane cu handicap grav, ce beneficiază de indemnizația prevăzută de lege și plătita de Primaria I.L. Caragiale.

Dezechilibre sociale și demografice:

Se constată o evoluție demografică negativă în ultimii 7 ani ( perioada 2016 – 2022), în care populația a scăzut în valoare absolută cu 167 de persoane, deci avem un spor total negativ.

Se observă frecvente deplasări ale populației către mediile urbane învecinate, în special Târgoviște și Ploiești.

Se constată un proces acut de îmbătrânire a populației. Toate satele comunei, inclusiv satul de reședință I.L.Caragiale au mari dezechilibre de vârstă, unde grupa de vârstă de 60 ani și peste este mult mai mare decât grupa de vârstă 0 – 14 ani.

Se observă ușoare dezechilibre între sexe.

Populația comunei se confruntă cu lipsa locurilor de muncă, cu consecințe asupra migrației populației către centrele urbane și către țările membre ale UE.

VIII.Căi de comunicație

Toate căile de comunicație și transporturi rutiere, au îmbrăcăminți definitive (asfalt), dar necesită lărgiri și modernizări în profil transversal; la nivelul comunei există proiecte pentru modernizarea tuturor căilor de comunicație rutieră, indiferent dacă sunt sau nu clasificate.

Linia de cale ferată este neelectrificată și trenurile de călători pe ruta Ploiești – Târgoviște au fost anulate, linia fiind folosită doar pentru trenuri de marfă.

Este necesară modernizarea podețelor peste torenții de apă nepermanenți care se adună de pe versanții dealurilor și se scurg în pârâul Cricovul Dulce.

ANEXA 8.a. Căi de comunicație și transport rutier

Căile de comunicație și transport rutier ocupă din suprafața cuprinsă în intravilan, pe sate, suprafețele :

 • L.CARAGIALE : - 13,68 ha ( 33,29 % )
 • GHIRDOVENI : - 22,96 ha ( 55,88 % )
 • MIJA : - 2,50 ha ( 6,08 % )
 • TRUPURI IZOLATE : - 1,95 ha ( 4,75 % )
 • TOTAL : - 41,09 ha ( 6,95 % raportat la intravilanul existent total al comunei ).
1.1.  Rețeaua rutieră

 Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rețeaua rutieră este compusă din drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz.

1.2.  Drumuri de interes național 
 • Drumul Național 72 face legătura între cele doua municipii reședință de județ : Ploiești si Târgoviște și care traversează satul I.L. Caragiale pe o distanță de 4 km;
 • Drumul județean DJ710 – Moreni-I.L. Caragiale (aprox 10 km)
 • La acestea se adaugă încă 12,5 km de străzi locale (ulițe) situate în satele Ghirdoveni și L. Caragiale.
 • Referitor la starea acestora, putem preciza că DN 72 a fost complet modernizat în anul
 • Străzile laterale sunt practicabile, fiind majoritatea
 • Odată cu implementarea proiectului Rețele de canalizare, stație de epurare și modernizare drumuri locale au fost asfaltați 1,4 km de străzi, respectiv străzile Braniște, Malului, Bisericii și Ghiculești.
1.3.  Drumuri de interes județean
 • Drumul județean DJ710A cu o lungime de aproximativ 10 km face legătura între Miculești-Moreni- I.L.Caragiale
1.4.  Drumuri de interes local
 • Drumuri comunale - Drumul comunal cu o lungime de 12,5 km    pe teritoriul comunei L. Caragiale.
 • Drumuri vicinale
 • Străzi – În comuna I.L. Caragiale exista un număr de 34 de străzi.

Conform datelor furnizate de primăria I.L.Caragiale situația drumurilor locale se prezintă astfel :

 • drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică – 5,8 km
 • drumuri pietruite – 22 km

Căile de comunicație și transport rutier ocupă din suprafața cuprinsă în intravilan, pe sate, suprafețele :

Tabel A8.1. Suprafața căilor rutiere cuprinsă în intravilan

Localitate

Suprafață

ha

I.L.Caragiale

13.68

Ghirdoveni

22.96

Mija

2.5

Trupuri izolate

1.95

Total

41.09

Graficul 8.1. Căile de comunicație si transport rutier cuprinse în intravilan

ANEXA 8.b. Căi de comunicație și transport feroviar

Rețeaua de transport feroviar, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi sau poduri noi, după caz.

Rețeaua de căi ferate 
 • Căile ferate sunt prezente pe două rute: Ploiești – Târgoviște și respectiv Caragiale - Moreni. Există o gară CFR în satul I.L. Caragiale. Trenurile de călători pe ruta Ploiesti – Târgoviște au fost anulate, linia fiind folosită doar pentru trenuri de marfă.
 • Ruta I.L. Caragiale – Moreni a fost desființată, nici un tren ne mai circulând începând cu anul

IX.Cultura

1. Instituții din domeniul educației și cercetări

 În comuna I.L. Caragiale, în prezent, copiii au acces la sistemul de învațământ public. Sistemul de învățământ din comună cuprinde:

 • Școala Gimnazială 1 ( clasele I-VIII) în satul I.L.Caragiale
 • Școala Gimnazială 1 (clasele I-VIII) în satul Ghirdoveni
 • Grădinița Ghirdoveni 1 – satul Ghirdoveni
 • Grădinița Mija – satul Mija
 • Grădinița L. Caragiale – satul I.L. Caragiale

Din datele deținute reiese că școlile din satele Ghirdoveni și I.L.Caragiale sunt în stare tehnică bună, acestea având ca principale disfuncționalități : lipsa unei parcări adecvate, lipsa unui teren de sport sau existența acestuia neamenajat corespunzător (la școala nr. 1 din Ghirdoveni), lipsa racordului la rețeaua de canalizare a școlii nr. 1 din Ghirdoveni. Pentru școlile din Mija și școala din penitenciarul I.L.Caragiale nu există date de referință privind situația clădirilor, a cadrelor didactice și numărul de elevi.

În nici unul din satele comunei I.L.Caragiale nu există after school.

Primăria comunei I.L.Caragiale are în dotare 2 (două) microbuze școlare care transportă elevii la școli.

2. Instituții din domeniul culturii

 Pe teritoriul comunei I.L.Caragiale activitatea culturală este întreținută de biblioteca comunală Ion Luca Caragiale înființată în anul 1940 și căminul cultural din comună.

În satul I.L.Caragiale există un Cămin Cultural, construit în anul 1960. În cadrul căminului cultural se desfășoară activități legate de cultura tradițională. Căminul Cultural deține și o sală de festivități.

3. Instituții din domeniul sănătății

 În prezent în comuna I.L. Caragiale funcționează 2 cabinete medicale ale medicului de familie Prodan Camelia. Cabinetele sunt amplasate în satele Ghirdoveni și I.L. Caragiale și sunt deservite de medicul de familie și câte 2 asistenți.

Începând din anul 2006, în satul Mija a fost înființat în urma unui proiect PHARE un cabinet medico-social dotat modern unde își desfășoara activitatea un asistent medical.

Cel mai apropiat spital dotat cu cameră de gardă și urgențe se află în orașul Moreni,la o distanță de aproximativ 7 km de centrul comunei. Comuna I.L. Caragiale beneficiază și de două farmacii care eliberează rețete compensate și două dispensare (satele Ghirdoveni și I.L.Caragiale).

Evoluția unităților de asistență sanitară în perioada 2002 – 2022

 Tabel A9.1. Unități de asistență sanitară

Denumire

2002

2007

2012

2022

Medici sector public (nr. persoane)

2

2

2

2

din    total:    medici    de    familie-sector

 

public(nr.)

 

2

 

2

 

2

 

2

din   total:    medici   de    familie-   sector

 

privat(nr.)

 

2

 

2

 

2

 

2

Farmaciști – sector privat

1

`1

1

1

Personal mediu sanitar – sector public

0

1

1

1

Personal sanitar mediu – sector privat

4

4

4

4

Cabinete   medicale   medicină   generală–

 

sector privat

 

2

 

2

 

2

 

2

Cabinete medicale de familie–sector public

-

-

-

-

Cabinete medicale de familie–sector privat

2

2

2

2

Puncte farmaceutice – sector privat

2

2

2

2

Sursa : DJS – Dambovita, Fisa localitatii I.L.Caragiale, 2002 - 2012

Serviciile de sănatate pentru locuitorii comunei sunt reprezentate prin : o farmacie + un dispensar în satul I.L.Caragiale și o farmacie + un dispensar în satul Ghirdoveni. În satul Mija există un cabinet medico social ultra modern.

Pe raza comunei I.L.Caragiale nu există cabinet stomatologic. Locuitorii se deplasează pentru servicii stomatologice în orașul Târgoviște sau Ploiești.

Spitalul județean Târgoviște este situat la distanța de 25 km și la acesta apelează locuitorii în caz de nevoie.

Orașul Târgoviște, în a cărei arie de polarizare este situată și comuna I.L.Caragiale furnizează locuitorilor cele mai importante servicii de învățământ, sănătate și cultură.

Serviciile de asistență sociala sunt asigurate la nivelul comunei I.L.Caragiale de către Consiliul Local prin acordarea de ajutoare sociale, alocații de stat, alocații de susținere a familiei, indemnizații de creștere copil, indemnizații pentru persoanele cu handicap, asistenți personali pentru persoanele cu handicap.

Serviciile de sănătate pentru animale și păsări se asigură printr-un cabinet veterinar și farmacie veterinară amplasate în satul I.L.Caragiale.

4. Instituții din domeniul asistenței sociale 

Serviciile din domeniul asistenței sociale sunt furnizate, pe teritoriul comunei I.L.Caragiale, prin intermediul Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei I.L. Caragiale, fiind acordate ajutoare sociale, alocații de stat, alocații de susținere a familiei, indemnizații de creștere copil, indemnizații pentru persoanele cu handicap, asistenți personali pentru persoanele cu handicap.

5. Instituții în domeniul tineretului și sportului 

Pe raza teritorială a comunei I.L. Caragiale funcționează o asociație sportivă de fotbal – Metalul Mija.

X.Principalele funcțiuni economice

Economie

Spaţiul rural al comunei I.L. Caragiale este caracterizat ca fiind un spaţiu rural cu economie de subzistenţă. Activităţile economice s-au dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi resursele locale, economia fiind axată pe activităţi forestiere, activități metalurgice, creşterea animalelor, prestări de servicii.

Relaţii economice

Economia comunei, reflectă caracteristica resurselor de care dispune, pe suportul producției agricole dezvoltându-se în special creșterea animalelor, cultivarea plantelor și activități forestiere. Localizarea în interiorul unei vaste regiuni de dealuri și-a pus amprenta pe potențialul economic, a posibilităților de valorificare a resurselor de dezvoltare.

Atributele calitative ale mediului natural: conditiile, geomorfice, climatice, hidrografice au condus la specializarea economica a comunei in activitati agricole și forestiere. Majoritatea populației se ocupa cu agricultura și creșterea animalelor în gospodarii proprii, foarte puțini lucrând în orașele apropiate.

Comuna I.L. Caragiale are relaţii economice cu localităţile urbane apropiate – oraşele Târgoviște, Ploiești, care sunt o sursă de aprovizionare cu bunuri şi produse de larg consum, dar şi cu locuitorii din comunele învecinate cu care realizează schimburi de produse agro– zootehnice în cadrul târgurilor săptămânale organizate în zonă.

Relaţiile cu zonele urbane se realizează în dublu sens, deoarece în oraşe se comercializează produse rezultate din gospodăriile locuitorilor din comuna I.L. Caragiale.

Astfel, zona rurală reprezintă şi sursa de materie primă pentru industria din oraşe, cu preponderenţă industria alimentară și forestieră. Apropierea de centrele urbane exercită o influenţă favorabilă asupra întregii vieţi economico – sociale a comunei.

Lista agenţilor economici aflați pe teritoriul Comunei I.L. Caragiale în anul 2021

Tabelul A10.1 – Lista agenților economici

 

NR

 

ROL

 

NUME

 

CNP/ CIF

 

ADRESA

Cod

 

CAEN

DOMENIU DE

 

ACTIVITATE

 

1

 

2883

 

UNITATEA MILITARA 02547

 

4192804

BUCURESTI,Str. SLT. CTIN GODEANU,Nr.121-

 

129,Jud.SECTOR 1

 

 

UM

 

 

2

 

 

5004

 

 

SC ALPAH

 

 

14698087

 

TEIS-SOTANGA Str.PRINCIPALA, Jud.DIMBOVITA, ROMANIA

 

 

1101

Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor

alcoolice .

 

 

3

 

 

5005

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA

SUCURSALA TARGOVISTE

 

 

14548527

 

TARGOVISTE,Str.CALEA DOMNEASCA, Nr.236, Jud.DIMBOVITA, ROMANIA

 

 

3513

 

Distribuția energiei electrice

 

 

4

 

 

5007

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

(TELEKOM)

 

 

RO427320

 

BUCURESTI, Str. CALEA VICTORIEI ,SECTOR1, Nr.35, Et.10, BUCURESTI

 

 

61

 

 

Telecomunicații

 

5

 

5009

SC GREENBAU TEHNOLOGIE

 

SRL

RO

 

16136662

BUCURESTI, Str.Bd. LIBERTATII, Nr.12, Bl.113,

 

Et.P,SECTOR 4

 

4662

Comerț cu ridicat al

 

mașinilor - unelte

 

6

 

5010

S.C.C. GR 2 FEDERALCOOP

 

DAMBOVITA

 

RO 915941

TARGOVISTE, Str.CAMPULUNG, Nr.7,

 

Jud.DAMBOVITA, ROMANIA

 

4711

Comerț cu amănuntul

 

în magazine

 

 

7

 

 

5011

 

 

ENGIE ROMANIA SA

 

RO 13093222

 

TARGOVISTE, Str. B-DUL EROILOR, Nr.32-32A, Jud.

 

DAMBOVITA, C.P. 130115

 

 

35

Producția și furnizarea de energie electrică și

termică, gaze, apă caldă

 

și aer condiționat

 

8

 

5012

 

OMV PETROM S.A

 

RO 1590082

BUCURESTI, Str.CORALILOR, Nr.22, SECTOR1,

 

C.P.013329, ROMANIA

 

610

Extracția petrolului

 

brut

 

9

 

5014

 

ORANGE ROMANIA S.A

 

RO9010105

BUCURESTI, Str.LascarCatargiu, Nr.47-53,

 

Jud.SECTOR1, C.P.010665, ROMANIA

 

61

 

Telecomunicații

 

10

 

5015

CNCF CFR SUC REGIONALACF

BUCURESTI DIVIZIA PATRIMONIU

 

15548207

 

BUCURESTI, Str.B-DUL DINICU GOLESCU,Nr.38, SECTOR1, ROMANIA

 

5221

Activități de servicii

anexe pentru transporturi terestre

 

11

 

5023

 

OCOLUL SILVIC MORENI

 

918069

MORENI, Str. 22 DECEMBRIE 1989, Jud.DIMBOVITA,

 

ROMANIA

 

210

Sivicultura și alte

 

activități forestiere

 

12

 

5037

 

SC OMEGA ROMANIA SRL

 

8127612

 

BUCURESTI,Str.CRADULESCU MOTRU, Nr.13,

 

Sector 4

 

812

Extracția pietrișului și nisipului, extracția

argilei și caolinului

 

13

 

5039

COMPANIA NATIONALA

 

POSTA ROMANIA SA

 

427410

PLOIESTI, Str.PIATAVICTORIEI, Nr.8,

 

Jud.PRAHOVA, ROMANIA

 

5310

Activități poștale

 

desfășurate sub

      

obligativitatea

 

serviciului universal

 

 

14

 

 

5041

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI

SA

 

 

11054545

 

BUCURESTI, Str.DINICU GOLESCU, Nr.38, SECTOR1, ROMANIA

 

 

4910

 

Transporturi

 

interurbane de călători pe calea ferată

 

15

 

5050

SC PRODUCTIE PRESTARI

 

TELEGA 4 SRL

 

RO5293939

 

TELEGA,Str.BAI, Nr.1362 Jud.PRAHOVA, ROMANIA

 

4213

Construcția de poduri

 

și tuneluri

 

 

16

 

 

5051

 

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.(COSMOTE)

 

 

RO11952970

 

BUCURESTI, Str. SPLAIUL INDEPENDENTEI ATRIUM HOUSE, Nr.319G, Et.1-2, SECTOR 6

 

 

6120

Activități de

telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)...

 

17

 

5056

 

SC TELEMOBIL S.A.

 

RO1596697

BUCURESTI, Str. SPLAIUL INDEPENDENTEI-

CLADIREA ATRIUM HOUSE, Nr.319, Et.1-2,SECTOR 6

 

61

 

Telecomunicații

 

18

 

5057

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE

MARFA "CFR - MARFA" SA

 

11054537

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU, NR.38

 

4920

 

Transporturi de marfă pe calea ferată

 

19

 

5058

 

SC GABO SISTEM SRL

 

4388399

GURA OCNITEI, Str.ADANCA, Nr.313,

 

Jud.DAMBOVITA, ROMANIA

 

2511

Fabricarea de

 

construcții metalice și

      

părți componente ale

 

structurilor metalice

 

20

 

5066

 

SC LEBRO SRL

 

896742

 

BUCURESTI, Str.BOJA, Nr.5, SECTOR 6, ROMANIA

 

8299

Alte activități de servicii suport pentru

Intreprinderi n.c.a.

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

5089

 

 

 

 

 

 

B&A AVANT SRL

 

 

 

 

 

 

23352804

 

 

 

 

 

 

SINAIA, Str.13SEPT, Nr.9, Jud.PRAHOVA, ROMANIA

 

 

 

 

 

 

70

Activități ale

 

direcțiilor (centralelor), birourilor administrative

centralizate; activități de management și de consultanță în

management

225116UNITATEA MILITARA 016684382590BUCURESTI  

 

23

 

5118

 

EUROPEAN STONE&SAND SRL

 

33702460

BUCURESTI, Str.ALEEA BARAJUL LOTRU, Nr. 11,

 

Bl. M4A1, Sc. 1, Et. PARTER, Ap. 4,  SECTOR 3

 

812

 

 

24

 

5127

 

MANASTIREA BRANCOVEANU

 

6033406

SAMBATA DE SUS , SAT SAMBATA DE SUS, Jud.

 

BRASOV

 

fară activiatate

 

economică

 

25

 

5128

 

22 GREEN GRADES SRL

 

18647930

ORŞ. PANCIU, STR. TITU MAIORESCU, NR.4, JUD.

 

VRANCEA

 

4331

 

Lucrări de ipsoserie

 

 

 

26

 

 

 

5129

 

 

MIRA CONSULTING IMPORT EXPORTSRL

 

 

 

RO15980158

 

 

 

PANCIU, Str. TITU MAIORESCU, Nr.4, Jud.VRANCEA

 

 

 

4673

Comerț cu ridicata al

materialului menos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

 

27

 

5130

 

SC GRUPATYC SRL

 

 

TARGOVISTE, Jud. DAMBOVITA

 

4939

alte transporturi

 

terestre de călatori

 

28

 

5140

 

SC PUBLIC GAMES

 

25632169

 

BUCURESTI,Str.TEIULDOAMNEI,Nr.89

 

92

Activități de jocuri de

 

noroc ți pariuri

 

29

 

5141

REGIA NATIONALA A

 

PADURILOR ROMSILVA RA

 

1590120

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, STR. PETRICANI, NR.9A

 

SECTOR 2

 

219

Sivicultura ți alte

 

activități forestiere

 

30

 

5148

 

S.C.CONPET S.A

 

RO1350020

 

PLOIESTI, Str. ANUL 1848, Nr.13, Jud.Prahova

 

RAHOVA

transporturi prin

 

conducte

 

 

 

31

 

 

 

5149

 

 

 

SOCIETATEA ALROB-SILV SRL

 

 

 

16158466

 

 

 

IZVOARELE ,Str.SCHIULESTI, Jud.Prahova

 

 

 

4673

Comerț cu ridicata al materialului menos și al materialelor de construcții și

echipamentelor sanitare

 

32

 

5172

 

MANASTIREA COZIA

 

22272162

CALIMANESTI, Str.CALEA LUI TRAIAN ,Nr.816, Jud.

 

VALCEA

 

fără activiatate

 

economica

 

33

 

5176

 

SC OLIMP SRL

 

935639

 

MORENI, Str. 22 DEC 1989, Nr. 21C, Jud.DAMBOVITA

 

5630

baruri și alte activități

 

de servire a băuturilor

 

 

 

 

34

 

 

 

 

5180

 

 

 

 

SC NATURA BIO INVEST SRL

 

 

 

 

29164710

 

 

 

 

Str. SOCULUI 1 Clădirea C11, camera 6, Urlaţi

 

 

 

 

111

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producatoare de

semințe oleaginoase

 

35

 

5183

SC EUROPEAN INVEST

 

LOGISTIC SRL

 

39001524

Str. SILOZULUI 19 Et:2 BIROUL NR.

 

6, Bucureşti Sector 2

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

36

 

5186

 

SC DRUPAS CONSTRUCTII SRL

 

34774111

 

BUCURESTI, Str. SARADEI, Nr.6, Sc.1, Et.SUBSOL, Ap.1, SECTOR 1

 

4211

Lucrări de construcții a

drumurilor și autostrăzilor

 

37

 

5193

 

HARMARK PARTNERS SRL

 

40437340

 

Str. CUZA VODA - Bl:41 Sc. C1 Et. PARTER - Gaesti

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

385195SC SILVADOR COMPANY SRL12386631PUCHENI, Str.PUCHENI, Jud.DAMBOVITA220Exploatarea forestieră

 

39

 

5200

 

SC MADU COMS SRL

 

40515529

 

 

4120

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale

405203MANASTIREA ANTIMRO4430779BUCURESTI, Str. B-DUL REGINA MARIA, Fără activiatate
  IVIREANU r.1,SECTOR 4 economică

 

41

 

5204

 

SC MIH UMW SRL

 

18251200

 

BRASOV, Str. ALEEA DUPAINISTE, Nr.10, Jud.

 

BRASOV

 

3832

Recuperarea materialelor reciclabile

sortate

 

 

 

 

42

 

 

 

 

5212

 

 

 

 

SC PROFI ROM FOOD SRL

 

 

 

 

RO11607939

 

 

 

TIMISOARA, Str. CALEA SEVER BOCU, Nr.31, Jud.

 

TIMIS

 

 

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun.

 

 

43

 

 

5213

 

 

SC MINI FARM CONCEPT SRL

 

 

31047852

 

PLOIESTI, Str.CALARASI, Nr.3, Bl.152C, Ap.19, Jud.

 

PRAHOVA

 

 

4773

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în

magazine specializate

 

 

44

 

 

5214

 

 

NYS EXPERIENCE SRL

 

 

29704683

 

BUCURESTI, Str.D.I.MENDELEEV, Nr.5, Bl.C3, Et.2, SECTOR 1

 

 

4791

Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin

Internet..

 

45

 

5218

 

SC BETERA INVEST SRL

 

17985895

 

MORENI, Str. INDUSTRIEI, Nr.5, Jud.DAMBOVITA

 

4644

Comerț cu ridicată al

 

produselor din

      

ceramică, sticlărie și

 

produse de întreținere

 

46

 

5230

SC GROUP CONCIF SRL-PUNCT

 

DE LUCRU

 

14311791

 

STOENESTI, Str.BADENI, Nr.39, Jud.ARGES

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

47

 

5231

SC PANDA BEARS

 

TECHNOLOGIESSRL

 

41277786

MORENI, Str. ANA IPATESCU, Nr.45,

 

Jud.DAMBOVITA

 

6209

Activități de servicii în

 

tehnologia informației

 

48

 

5233

 

SOCIETATEA RCS&RDS SA

 

RO5888716

 

BUCURESTI,Str.DRSTAICOVICI,FORUM2000 BUILDING FAZA I, Nr. 75, Et. 2, Jud.SECTOR5

 

6110

Activități de

telecomunicații prin rețele cu cablu

 

49

 

5040

 

SCR&CP AMANTINVEST SRL

 

18435423

 

BUCURESTI, Str. LOUIS BLANC, Nr.22,SECTOR 1

 

nu mai este in

 

funcțiune

 

50

 

2870

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR

 

1 I.L.CARAGIALE

 

29150359

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P.

 

137255

 

 

Școli și grădinițe

 

51

 

3010

 

MUZEU

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P.

 

137255

 

 

Muzee

 

52

 

5001

 

CN ROMARM SA FILIALA UZINA MECANICA. MIJA SA

 

2978636

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P.

 

137255

 

2540

Fabricarea

armamentului și muniției .

 

53

 

5002

FABRICA DE MOBILA

 

ILCARAGIALE

 

14682889

I.L.CARAGIALE , Str. PRINCIPALA , Jud. DB,

 

ROMANIA

 

3109

Fabricarea de mobilă

 

n.c.a.

 

54

 

5026

 

SC ALBINA SRL

 

896823

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.166, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

9529

repararea articolelor de uz personal și

gospodăresc N.C.A

 

55

 

5029

 

I.F HORJOAGA DIANA

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.648, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

4711

Comerț cu amănuntul

 

în magazine

 

56

 

5031

 

SC EUROPAN SRL

 

J16/163/1995

I. L. CARAGIALE, Str. Racila, Nr. 132, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

1061

Fabricarea produselor

 

de morărit

 

57

 

5033

CAB AVOCAT ROSETI

 

TEODORA

 

21993900

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.645, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

6910

 

Activități juridice

 

 

58

 

 

5034

 

 

CUT PRODUCTION SRL

 

 

18020272

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. 1, Jud. Dambovita,

 

 

2841

Fabricarea utilajlor și a mașinilor - unelte pentru prelucrarea

metalului

 

59

 

5035

SINDICATUL LIBER MIJA-

 

UMMIJA

 

5310185

I.L.CARAGIALE , Str. PRINCIPALA ,

 

Jud.DIMBOVIT,ROMANIA

 

fără activiatate

 

economică

 

60

 

5036

 

PENITENCIARUL MARGINENI

 

4280248

I. L. CARAGIALE, Str. Principala, Nr. 1, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

  

 

61

 

5042

 

SC MONCRIS SRL

 

RO3180429

 

I.L.CARAGIALE , Str. PRINCIPALA , Bl.Str. ,.Str.

 

PRINCIPALA, Jud. DIMBOVITA,

 

5610

Restaurante și alte

activități de servicii de alimentație

 

62

 

5043

 

SC DAIBO FOREXIM SRL

 

RO9641572

I.L.CARAGIALE,Str.Principala,Jud.Dambovita,C.P.

 

137255

 

210

Silvicultură și alte

 

activități forestiere

 

 

63

 

 

5044

 

 

SC COMLEMN IMPEX SRL

 

 

14560776

 

I.L. CARAGIALE , Str. DN 72, Jud.DAMBOVITA, ROMANIA

 

 

47

Comerț cu amănuntul cu excepția autovehiculelor și

motocicletelor

 

64

 

5046

 

SC PARC INDUSTRIAL MIJA

 

14515252

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P.

 

137255

 

8413

Reglementarea și eficientizarea

activităților economice

 

 

 

 

65

 

 

 

 

5047

 

 

 

 

SC LUTA SRL

 

 

 

 

4279480

 

 

 

. I. L. CARAGIALE, STR. BRANISTE, NR.339, JUD. DÂMBOVIŢA,

 

 

 

 

4719

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse

nealimentare...

 

66

 

5062

 

SC IRBIS SRL

 

4994832

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.631, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

145

Creșterea ovinelor și

 

caprinelor

 

67

 

5064

 

SC POPAS TURIST PLUS SRL

 

17149490

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.DN72,

 

Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

5610

 

Restaurante

 

 

 

 

68

 

 

 

 

5069

 

 

 

 

SC RIENA SERVICE SRL

 

 

 

 

3807057

 

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.605, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun

 

 

69

 

 

5070

 

 

SC ROMBEER CRINGASU SRL

 

 

6850671

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.695, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4730

Comerț cu amănuntul al carburanților pt autovehicule în

magazine specializate

705095SC TLC GRUP SRLRO14732235I. L. CARAGIALE, Str. 1, Jud. Dambovita4110Dezvoltare imobiliară

 

 

 

 

71

 

 

 

 

5101

 

 

 

I.F DIACONESCU IULIANA ALINA

 

 

 

 

6268593

 

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 518A, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

bauturi și tutun

 

72

 

5110

 

UNITATEA MILITARA 01403

 

28060819

I. L. CARAGIALE, Str. Furtuna, Nr. 1, Jud. Dambovita,

 

C.P. 137255

  
735115INTREPRINDERE29080610I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.703, Jud.Dambovita,  
  

INDIVIDUALA POPESCU V

 

GEORGETA

 C.P.137255  

 

74

 

5121

 

SC ENALEX SOLUTIONS SRL

 

29104786

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 510,

 

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4312

Lucrări de pregatire a

 

terenului

 

75

 

5122

BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA"CONFERINTA

MUNTENIA"

 

4733390

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 193, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

fără activiatate economică

 

76

 

5126

 

SC APACRIS INSTAL 2012 SRL-

 

RO29967167

I. L. CARAGIALE, Str. Principala, Nr. 39,

 

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4291

Construcții

 

hidrotehnice

 

77

 

5132

 

GRADINITAI.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.684, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

 

Școli și grădinițe

 

78

 

5133

DISPENSAR VETERINAR

 

I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.690, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

75

 

Activități veterinare

 

79

 

5134

CAMIN CULTURAL

 

I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.689, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

fara activiatate

 

economică

 

80

 

5135

 

MELANA I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.682, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

  

 

81

 

5137

 

SCOALAI.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.693, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

 

Școli

825145DISPENSAR UMAN I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.694, Jud.Dambovita,8610Activități de asistență
  I.L.CARAGIALE C.P.137255 medicală, spitalicească

 

 

83

 

 

5147

 

 

RIAVI PREST INVEST SRL

 

 

33587689

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.695, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

6820

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare

proprii sau închiriate

 

84

 

5150

 

S.C.BET ACTIVE CONCEPT SRL

 

34223171

I. L. CARAGIALE, Str. Principala, BL CENTRU,

 

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

9200

Activități de jocuri de

 

noroc și pariuri

 

85

 

5154

 

PAROHIA I..L CARAGIALE

 

5980576

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.683, ud.Dambovita,

 

C.P.137255

  

 

86

 

5156

CABINET MEDICAL ASOCIAT

 

DR. PRODAN S.R.L.

 

15114933

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P.

 

137255

 

8621

Activităti de asistență

 

medicală generală

 

87

 

5168

 

SC MARIO IONUT EDIL SRL

 

36224572

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 230, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4120

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale

 

88

 

5171

 

SC APC DAMBOVITA SRL

 

36689594

 

I. L. CARAGIALE, Str. Principala, Nr. 39, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4391

Lucrări de Învelitori, șarpante și terase la

construcții

 

89

 

5179

 

SC MASINARII AGRICOLE MONTERO SRL

 

36965363

 

I. L. CARAGIALE, Str. Furtuna, Nr. 235 B, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4614

Intermedieri în comerțul cu mașini,

echipamente

      

industriale, nave și

 

avioane

 

90

 

5181

 

SC SANDRA STANCIU SRL

 

38672521

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.640, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4939

Alte transporturi

terestre de călători n.c.a

 

91

 

5184

 

SC TORNADO SERVICE SRL

 

16706380

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 417, Jud.

 

Dambovita, C.P.137255

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

92

 

5187

 

SC ERIC GRANDMAR SRL

 

39553600

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 450, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4120

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale

 

93

 

5189

 

SC DELANDA TRANS SRL

 

39547365

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 578,

 

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

 

 

94

 

 

 

5190

 

 

SC DANIEL DRAPERII SI PERDELE SRL

 

 

 

39713239

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.593, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

1392

Fabricarea de articole confecționate din

textile (cu excepția îmbrăcămintei și

lenjeriei de corp

 

95

 

5196

SC CAROL SI COSMIN

 

SERVICES 2012 SRL

 

29638016

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 525, Jud.

 

Dambovita, C.P.137255

 

4321

Lucrări de instalații

 

electrice

965198SC FLORIN GICAN CLUB SRL40147095I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 366, Jud.8110Activități de servicii
    Dambovita, C.P.137255 suport combinate

 

97

 

5205

SINDICATUL PROPATRIA

 

MARGINENI

 

39057045

 

I. L. CARAGIALE, Str. 1, Nr. 1, Jud. Dambovita

 

Fără activiatate

 

economică

 

98

 

5211

SC DOMITRANS EXPRESS

 

S.R.L.

 

43330150

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 486,

 

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

 

99

 

 

5219

 

SC ANGI INNERWORKS CONSULTING SRL

 

 

45345808

 

I.L. CARAGIALE, Str. Principala, Nr.114, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

7820

Activități de contractare, pe baze temporare, a

personalului

 

100

 

5236

ASOCIATIA FOTBAL CLUB

 

VIITORUL I.L.CARAGIALE

 

46540688

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.644, Jud.Dambovita,

 

C.P.137255

 

Fără activiatate

 

economică

 

101

 

3012

 

SCOALANR 1 GHIRDOVENI

 

GHIRDOVENI,Str. Principala, Jud.

 

Dambovita,C.P.137256

 

 

Școli și grădinițe

 

102

 

3013

 

GRADINITA1GHIRDOVENI

 

GHIRDOVENI,Str. Principala, Jud.

 

Dambovita,C.P.137256

 

 

Școli și grădinițe

 

 

 

103

 

 

 

5006

 

 

 

TOP ALINA & MIHNEA S.R.L.

 

 

 

45874434

 

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 897, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

 

 

111

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor

producătoare de

      semințe oleaginoase

 

 

 

104

 

 

 

5016

 

 

 

SC GEROPA - PROD SRL

 

 

 

6656420

 

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Jud. Dambovita, C.P.137256

 

 

 

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv

mașini, utilaje și

 

instalații

 

 

 

 

105

 

 

 

 

5045

 

 

 

SC ELIXDAN PROD COM IMPEX SRL

 

 

 

 

RO8614510

 

 

 

GHIRDOVENI, Str.Principala, Nr.1221, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

 

 

 

4673

Comerț cu ridicată al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor

sanitare.

 

106

 

5048

 

SC BITOREDO SRL

 

14449612

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 476, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

107

 

5063

 

SC CRUC PRODCOM SRL

 

RO18136413

GHIRDOVENI, Str. Danciu, Nr. 445, Jud.Dambovita,

 

C.P. 137256

 

2562

Operațiuni de mecanică

 

generală

 

108

 

5068

 

SC MABISO SRL

 

RO20921239

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 602, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

8553

Școli de conducere(

 

pilotaj)

1095080SC FEDAROM MACHINERY26770216GHIRDOVENI, Str. Principala, Jud. Dambovita,4662Comerț cu ridicat al
  SRL C.P.137256 mașinilor - unelte

 

 

 

 

110

 

 

 

 

5090

 

 

 

 

SC FLORADIN VIC COM SRL

 

 

 

 

24170525

 

 

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 949, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

 

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun

 

111

 

5091

 

SC BLUE LUX PROIECT SRL

 

25581073

 

GHIRDOVENI, Str.Principala, Nr.1092, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

5520

Facilități de cazare pt vacanțe și perioade de

scurtă durată

 

112

 

5092

 

SC ROX LUXE PROIECT SRL

 

25571410

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 810, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

5520

Facilități de cazare pt

vacanțe și perioade de scurtă durată

 

 

113

 

 

5093

 

 

VODAFONE ROMANIA S A

 

 

8971726

 

BUCURESTI, Str.BARBU VACARESCU Nr.201, Et.8, SECTOR2, ROMANIA

 

 

6120

Activități de

telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)...

 

114

 

5098

 

GEO TRANS FRUYT SRL

 

22183391

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 265, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

4711

Comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu

      

vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun

 

115

 

5102

 

SC IRIS VIANDRA

 

28234940

GHIRDOVENI, Str. CAP, Nr. 324, Jud.Dambovita, C.P.

 

137256

 

5630

Baruri și alte activități

 

de servire a băuturilor

 

116

 

5108

 

PRIMARIA I.L.CARAGIALE

 

4402604

GHIRDOVENI,Str.Principala,Nr.1208,Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

  

 

 

117

 

 

5111

 

 

SC SAGHEL RBC SRL

 

 

27274989

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 184, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

 

4730

Comerț cu amănuntul al carburanților pt autovehicule în

magazine specializate

 

 

118

 

 

5114

 

 

PADMET TECHNIK SRL

 

 

29579424

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 796, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

 

2594

Fabricarea de șuruburi, butoane și alte articole filetate, fabricarea de

nituri și șaibe...

 

119

 

5131

 

SCOALA 2 GHIRDOVENI

 

GHIRDOVENI,Str.Principala,Nr.1023,Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

 

Școli

 

120

 

5136

CAMIN CULTURAL

 

GHIRDOVENI

 

GHIRDOVENI, Str.Principala, Nr.1200, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

fara activiatate

 

economica

1215144GRADINITA NR. 2 GHIRDOVENI, Str. Principala, Jud. Dambovita, Școli și grădinițe
  GHIRDOVENI C.P.137256  

 

122

 

5146

S.C. CONSTRUCCIONES AGUIRRE & MORENO

SLDAIMIEL

 

33462650

 

GHIRDOVENI, Str.Principala, Nr.1188, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

4120

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale

 

123

 

5151

 

PAROHIA 1 GHIRDOVENI

 

4807586

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 33, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

  

 

 

 

 

124

 

 

 

 

5152

 

 

 

 

IF SERBANESCU MARIN

 

 

 

 

RO9926189

 

 

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 434, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

 

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun...

 

125

 

5153

 

PAROHIA 2 GHIRDOVENI

 

5310983

GHIRDOVENI, Str. Bisericii, Jud. Dambovita,

 

C.P.137256

  

 

126

 

5159

 

SC MILLER IANGE SRL

 

36135785

GHIRDOVENI, Str. Bisericii, Nr. 124, Jud. Dambovita,

 

C.P. 137256

 

8211

Activități combinate

 

de secretariat

 

127

 

5162

 

SC BLI TRANS-INTER SRL

 

35717696

GHIRDOVENI, Str. Parcele, Nr. 449, Jud.Dambovita,

 

C.P. 137256

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

128

 

5163

 

COMPLEX LA ESTRADA SRL

 

34027442

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 51 A, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

4711

Comerț cu amănuntul

 

în magazine

      

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun

 

129

 

5164

 

ANDREI CAR SALES SOLUTIONS SRL

 

37147311

 

GHIRDOVENI, Str. Mija, Nr. 620, Jud. Dambovita, C.P.

 

137256

 

4511

Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare

(sub 3,5 tone)

 

130

 

5167

 

SC VAL EXTRA SRL

 

17405769

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 890, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

1812

Alte activități de

 

tipărire

 

131

 

5169

 

ARMI ARM SRL

 

37154939

GHIRDOVENI,Str. Principala, Jud.

 

Dambovita,C.P.137256

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

132

 

5170

 

KRIS CAROL ASIG SRL

 

38117955

 

GHIRDOVENI, Str.Geroasa1, Nr.705, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

6622

Activități ale agenților și broker-ilor de

asigurări

 

 

133

 

 

5174

 

 

SC BRICO SPECIAL COM SRL

 

 

36275320

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 480 C, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

 

4779

Comerțul cu amănuntul al

autovehiculelor second;

 

hand

 

134

 

5192

SC MANU DENTAL CLINIQUE

 

SRL

 

40147044

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 304, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

8623

Activitati de asistență

 

stomatologică

 

135

 

5194

SC LAUR MARY SERV TRANS

 

SRL

 

40271300

GHIRDOVENI, Str. Barbesti, Nr. 728,

 

Jud.Dambovita,C.P. 137256

 

4941

Transporturi rutiere de

 

mărfuri

 

136

 

5202

 

SC NEST ATELIER SRL-D

 

34751193

GHIRDOVENI, Str. Morii, Nr.784, Jud.Dambovita,C.P.

 

137256

 

7111

 

Ativități de arhitectură

 

137

 

5206

 

SC TAURUS SOLUTIONS SRL

 

41373147

 

GHIRDOVENI, Str. Monumentului, Nr. 841,J ud.Dambovita, C.P137256

 

7112

Activități de inginerie și consultanță tehnică

legate de aceasta

 

138

 

5208

 

SMART ECOFIELD SRL

 

42585385

GHIRDOVENI, Str. Parcele, Nr. 449D, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

3700

Colectarea și epurarea

 

apelor uzate

 

139

 

5215

ASOCIATIA DE TINERET

 

IRENIT

 

44593872

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 313, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

Fără activiatate

 

economică

 

140

 

5217

 

SC VIDU AUTO RULATE SRL

 

44496721

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 318, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

4511

Comerț cu autoturisme

 

și autovehicule ușoare

 

141

 

5234

FUNDATIA UMANITAR

 

ADANELIS

 

9739547

GHIRDOVENI, Str. Principala, Jud. Dambovita,

 

C.P.137256

 

Fără activitate

 

economica

 

142

 

5237

 

ALTERNATIV SMART SOLUTIONS S.R.L.

 

44709757

 

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 280, Jud.Dambovita, C.P.137256

 

7430

Activități de traducere scrisă și orală

(interpreti)

 

143

 

5239

 

SC MAXIGRUP BUSINESS SRL

 

46191707

GHIRDOVENI, Str. Principala, Nr. 259, Jud.Dambovita,

 

C.P.137256

 

6619

Activități auxiliare

 

intermedierilor

      

financiare, exclusiv

activități de asigurări și fonduri de pensii

1445138BLOC TINERET MIJA MIJA,Str. Mija, Jud. Dambovita, C.P.137257  
1455139SCOALA MIJA MIJA,Str. Mija, Jud. Dambovita, C.P.137257  

 

 

146

 

 

5155

 

 

SC AGRO VILLAGE SRL

 

 

36246090

 

 

MIJA, Str.Mija, Nr.C35, Jud.Dambovita, C.P.137257

 

 

125

Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor

pomi fructiferi

 

 

 

147

 

 

 

5158

 

 

 

SC MERRY BERRY SRL

 

 

 

36157384

 

 

 

MIJA, Str. Mija, Jud. Dambovita, C.P. 137257

 

 

 

125

Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi

fructiferi...

 

 

148

 

 

5161

 

 

AVELINE DOR SRL

 

 

36950460

 

MIJA, Str. Mija, Nr. C35, Ap. 3, Jud. Dambovita, C.P.137257

 

 

125

Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor

pomi fructiferi

 

149

 

5166

SC FRIENDLY GREEN ENERGY

 

SRL

 

37689800

MIJA, Str. Mija, Bl. 12, Sc. A, Ap. 2, Jud. Dambovita

 

,C.P. 137257

 

46

Comerț cu ridicată cu

 

excepția comerțului cu

      

autovehicule și

 

motociclete

 

150

 

5173

 

SC DRAGOS ANTONIO DC SRL

 

37824850

 

MIJA,Str. Mija, Nr. 699 A, Jud. Dambovita, C.P.137257

 

4520

Întreținerea și repararea

 

autovehiculelor

 

151

 

5177

 

SC HAUS TECHNIK INSTAL SRL

 

31293601

 

MIJA,Str. Mija, Jud. Dambovita, C.P. 137257

 

4322

Lucrari de instalatii sanitare, de Incalzire si

de aer conditionat

 

152

 

5201

 

SC DVI PRODUCTION SRL

 

RO36569865

 

MIJA,Str. Mija, Jud. Dambovita, C.P. 137257

 

2361

Fabricarea produselor din beton pentru

construcții

 

153

 

5209

 

SC ASY SI ENY SRL

 

38357052

 

MIJA, Str. Mija, Nr. 9, Jud. Dambovita, C.P.137257

 

3832

Recuperarea

materialelor reciclabile sortate

Statutul Comunei I.L. Caragiale

Numărul societăților comerciale aflate pe teritoriul comunei I.L. Caragiale precum și repartiția acestora sunt prezentate în Tabelul A10.2 și graficul A10.1.

Tabel A10.2. - Numărul societăților comerciale înregistrate pe raza comunei

LocalitateaNumăr societăți înregistrate
I.L. Caragiale51
Ghirdoveni43
Mija10
Societăți cu sediul în alte localități49
Total153

Sursa: Primăria Comunei I.L. Caragiale

În comuna I.L. Caragiale sunt înregistrate un număr de 49 societăți al cărui sediu social este înregistrat în afara comunei. Dintre acestea, 11 societăți sunt companii care activează la nivel național, iar 2 dintre ele nu mai activează. Aceste companii sunt prezentate în Tabelul A10.3.

Tabel A10.3. – Societățile comerciale cu sediul în alte localități

 

NR

 

ROL

 

NUME

 

CNP/ CIF

 

ADRESA

Cod CAENDOMENIU DE ACTIVITATECifra de afaceri 2021

 

Profit

 

Angajati

 

Obs.

 

 

1

 

 

2883

 

UNITATEA MILITARA 02547

 

 

4192804

BUCURESTI, Str. SLT. CTIN GODEANU, Nr.121-129,

Jud.SECTOR 1

 

 

 

UM

    

 

 

 

2

 

 

 

5004

 

 

 

SC ALPAH

 

 

 

14698087

 

 

TEIS-SOTANGA Str.PRINCIPALA, Jud.DIMBOVITA, ROMANIA

 

 

 

1101

Distilarea, rafinarea si mixarea bîuturilor

alcoolice .

 

 

 

-

 

 

 

 

(3,644)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5005

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA SUCURSALA

TARGOVISTE

 

 

 

 

14548527

 

 

TARGOVISTE,Str.CALEA DOMNEASCA, Nr.236, Jud.DIMBOVITA,ROMANIA

 

 

 

 

3513

 

 

Distribuția energiei electrice

    

 

4

 

5007

ORANGE ROMANIA

 

COMMUNICATIONS

 

RO427320

BUCURESTI, Str. CALEA

 

VICTORIEI ,SECTOR1,

 

61

 

 

Telecomunicații

 

 

2,625,570,366

 

 

(361,090,822)

 

3,090

 
  S.A. (TELEKOM) Nr.35, Et.10, BUCURESTI      

 

 

5

 

 

5009

 

 

SC GREENBAU TEHNOLOGIE SRL

 

 

RO 16136662

 

BUCURESTI, Str.Bd.

 

LIBERTATII, Nr.12, Bl.113, Et.P,SECTOR 4

 

 

4662

Comerț cu ridicat al mașinilor -

unelte

 

 

 

53,773,469

 

 

6,543,473

 

 

38

 

 

 

6

 

 

5010

 

S.C.C. GR 2 FEDERALCOOP DAMBOVITA

 

 

RO 915941

TARGOVISTE, Str.CAMPULUNG, Nr.7, Jud.DAMBOVITA,

ROMANIA

 

 

4711

 

Comerț cu amănuntul în magazine

 

 

 

4,483,952

 

 

 

(58,701)

 

 

25

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

5011

 

 

 

 

ENGIE ROMANIA SA

 

 

 

 

RO 13093222

 

 

 

TARGOVISTE, Str. B-DUL EROILOR, Nr.32-32A, Jud. DAMBOVITA, C.P. 130115

 

 

 

 

 

35

Producția și furnizarea de energie

electrică și

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

 

 

 

 

 

 

7,773,955,556

 

 

 

 

 

70,298,429

 

 

 

 

 

808

 

 

8

 

5012

 

OMV PETROM S.A

RO

 

1590082

BUCURESTI,

 

Str.CORALILOR, Nr.22,

 

610

Extracția

 

petrolului brut

 

 

23,586,087,255

 

 

2,688,416,594

 

8,271

 
    

SECTOR1, C.P.013329,

 

ROMANIA

      

 

 

9

 

 

5014

 

 

ORANGE ROMANIA S.A

 

 

RO901010 5

BUCURESTI,

Str.LascarCatargiu, Nr.47-53, Jud.SECTOR1, C.P.010665, ROMANIA

 

 

61

 

 

 

Telecomunicații

 

 

 

5,847,251,554

 

 

 

597,080,438

 

 

2,377

 

 

 

 

10

 

 

 

5015

CNCF CFR SUC REGIONALACF BUCURESTI DIVIZIA

PATRIMONIU

 

 

 

15548207

 

 

BUCURESTI, Str.B-DUL DINICU GOLESCU,Nr.38, SECTOR1, ROMANIA

 

 

 

5221

Activități de servicii anexe pentru transporturi

terestre

    

 

 

11

 

 

5023

 

OCOLUL SILVIC MORENI

 

 

918069

MORENI, Str. 22

DECEMBRIE 1989, Jud.DIMBOVITA, ROMANIA

 

 

210

Sivicultura și alte activități

forestiere

    

 

 

12

 

 

5037

 

 

SC OMEGA ROMANIA SRL

 

 

8127612

 

 

BUCURESTI,Str.CRADULES CU MOTRU, Nr.13, Sector 4

 

 

812

Extracția pietrișului și nisipului,

extracția argilei

 

 

-

 

 

(50)

 

 

-

 
      și caolinului    

 

 

 

 

13

 

 

 

 

5039

 

 

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANIA SA

 

 

 

 

427410

 

 

PLOIESTI, Str.PIATAVICTORIEI, Nr.8, Jud.PRAHOVA, ROMANIA

 

 

 

 

5310

Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului

universal

 

 

 

 

1356276000

 

 

 

 

42,510,015

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5041

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR -

CALATORI SA

 

 

 

 

11054545

 

 

BUCURESTI, Str.DINICU GOLESCU, Nr.38, SECTOR1, ROMANIA

 

 

 

 

4910

 

 

Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

 

 

 

 

 

2,027,480,245

 

 

 

 

 

(272,679,744)

 

 

 

 

 

11,541

 

 

 

15

 

 

5050

SC PRODUCTIE PRESTARI TELEGA

4 SRL

 

RO529393 9

 

TELEGA,Str.BAI, Nr.1362 Jud.PRAHOVA, ROMANIA

 

 

4213

Constructia de poduri si

tuneluri

 

 

1,497,056

 

 

1,994,073

 

 

-

 

 

16

 

5051

TELEKOM

 

ROMANIA MOBILE

RO119529

 

70

BUCURESTI, Str. SPLAIUL

 

INDEPENDENTEI ATRIUM

 

6120

Activitati de

 

telecomunicatii

 

 

1,856,567,953

 

 

179,434,211

 

853

 
  COMMUNICATIONS S.A.(COSMOTE) HOUSE, Nr.319G, Et.1-2, SECTOR 6 

prin rețele fără cablu (exclusiv

prin satelit)...

    

 

 

 

17

 

 

 

5056

 

 

 

SC TELEMOBIL S.A.

 

 

RO159669 7

BUCURESTI, Str. SPLAIUL INDEPENDENTEI- CLADIREA ATRIUM HOUSE, Nr.319, Et.1-

2,SECTOR 6

 

 

 

61

 

 

 

Telecomunicații

   

 

 

 

Desfiintata

 

 

 

 

18

 

 

 

 

5057

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR -

MARFA" SA

 

 

 

 

11054537

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU, NR.38

 

 

 

 

4920

 

 

Transporturi de marfă pe calea ferată

 

 

 

 

 

512,507,150

 

 

 

 

 

(351,759,979)

 

 

 

 

3,904

 

 

 

19

 

 

5058

 

 

SC GABO SISTEM SRL

 

 

4388399

GURA OCNITEI, Str.ADANCA, Nr.313, Jud.DAMBOVITA,

ROMANIA

 

 

2511

Fabricarea de construcții

metalice și părți

 

componente ale

 

 

 

22,970

 

 

5

 

 

-

 
      

structurilor

 

metalice

    

 

 

 

20

 

 

 

5066

 

 

 

SC LEBRO SRL

 

 

 

896742

 

 

BUCURESTI, Str.BOJA, Nr.5, SECTOR 6, ROMANIA

 

 

 

8299

Alte activități de servicii suport pentru Intreprinderi

n.c.a.

 

 

 

 

41,219

 

 

 

 

(27,298)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

5089

 

 

 

 

 

 

 

 

B&A AVANT SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

23352804

 

 

 

 

 

 

 

SINAIA, Str.13SEPT, Nr.9, Jud.PRAHOVA, ROMANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de

management și de consultanță

în management

   

 

 

 

 

 

 

Nu mai este in functiune

225116UNITATEA4382590BUCURESTI      
  MILITARA 01668        

 

 

23

 

 

5118

 

 

EUROPEAN STONE&SAND SRL

 

 

33702460

BUCURESTI, Str.ALEEA BARAJUL LOTRU, Nr. 11, Bl. M4A1, Sc. 1, Et. PARTER, Ap.

4, SECTOR 3

 

 

812

 

 

 

 

1,072,147

 

 

108,151

 

 

8

 

 

 

24

 

 

5127

 

MANASTIREA BRANCOVEANU

 

 

6033406

SAMBATA DE SUS , SAT SAMBATA DE SUS, Jud.

BRASOV

 

 

fara activiatate economică

    

 

 

25

 

 

5128

 

22 GREEN GRADES SRL

 

 

18647930

ORŞ. PANCIU, STR. TITU MAIORESCU, NR.4, JUD.

VRANCEA

 

 

4331

 

Lucrări de ipsoserie

 

 

-

 

 

(80,080)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

5129

 

 

 

MIRA CONSULTING IMPORT EXPORTSRL

 

 

 

 

RO159801 58

 

 

 

PANCIU, Str. TITU MAIORESCU, Nr.4, Jud.VRANCEA

 

 

 

 

 

4673

Comerț cu ridicata al materialului menos și al

materialelor de construcții și

echipamentelor

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

(1,524,186)

 

 

 

 

 

1

 
      sanitare    

 

 

27

 

 

5130

 

 

SC GRUPATYC SRL

 

 

 

TARGOVISTE, Jud.

 

DAMBOVITA

 

 

4939

Alte transporturi terestre de

călători

    

 

 

28

 

 

5140

 

 

SC PUBLIC GAMES

 

 

25632169

 

BUCURESTI,Str.TEIULDOA MNEI,Nr.89

 

 

92

Activități de

jocuri de noroc și pariuri

    

 

 

29

 

 

5141

REGIA NATIONALA A PADURILOR

ROMSILVA RA

 

 

1590120

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, STR. PETRICANI, NR.9A

SECTOR 2

 

 

219

Sivicultura și alte activități

forestiere

 

 

2,297,971,390

 

 

19,321,232

 

 

14,617

 

 

30

 

5148

 

S.C.CONPET S.A

RO135002

 

0

PLOIESTI, Str. ANUL 1848,

 

Nr.13, Jud.Prahova

 

RAHOVA

Transporturi

 

prin conducte

 

 

412,786,582

 

51,928,770

 

1,511

 

 

 

 

31

 

 

 

5149

 

 

SOCIETATEA ALROB-SILV SRL

 

 

 

16158466

 

 

IZVOARELE

 

,Str.SCHIULESTI, Jud.Prahova

 

 

 

4673

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al

materialelor de

 

 

 

 

3,411,682

 

 

 

 

(1,169,129)

 

 

 

2

 
      

construcții și echipamentelor

sanitare

    

 

 

32

 

 

5172

 

MANASTIREA COZIA

 

 

22272162

CALIMANESTI, Str.CALEA LUI TRAIAN ,Nr.816, Jud.

VALCEA

 

 

fara activiatate economica

    

 

 

33

 

 

5176

 

 

SC OLIMP SRL

 

 

935639

 

 

MORENI, Str. 22 DEC 1989, Nr. 21C, Jud.DAMBOVITA

 

 

5630

Baruri și alte activități de servire a

bauturilor

 

 

 

439,385

 

 

 

(48,833)

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

5180

 

 

 

 

 

SC NATURA BIO INVEST SRL

 

 

 

 

 

 

29164710

 

 

 

 

 

Str. SOCULUI 1 Clădirea C11, camera 6, Urlaţi

 

 

 

 

 

 

111

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de

seminte

 

 

 

 

 

 

 

6,548,427

 

 

 

 

 

 

31902

 

 

 

 

 

 

7

 
      oleaginoase    

 

 

35

 

 

5183

SC EUROPEAN INVEST LOGISTIC

SRL

 

 

39001524

Str. SILOZULUI 19 Et:2 BIROUL NR.

6, Bucureşti Sector 2

 

 

4941

Transporturi rutiere de

marfuri

 

 

2,115,740

 

 

556,690

 

 

8

 

 

 

36

 

 

5186

 

 

SC DRUPAS CONSTRUCTII SRL

 

 

34774111

 

BUCURESTI, Str. SARADEI, Nr.6, Sc.1, Et.SUBSOL, Ap.1, SECTOR 1

 

 

4211

Lucrări de construcții a drumurilor și

autostrazilor

 

 

 

15,475,919

 

 

612,520

 

 

48

 

 

 

37

 

 

5193

 

HARMARK PARTNERS SRL

 

 

40437340

 

Str. CUZA VODA - Bl:41 Sc.

 

C1 Et. PARTER - Gaesti

 

 

4941

Transporturi rutiere de

mărfuri

 

 

-

 

 

(2)

 

 

-

 

 

38

 

5195

SC SILVADOR

 

COMPANY SRL

 

12386631

PUCHENI, Str.PUCHENI,

 

Jud.DAMBOVITA

 

220

Exploatarea

 

forestieră

 

 

19,498,690

 

1,928,776

 

46

 

 

 

 

39

 

 

 

5200

 

 

SC MADU COMS SRL

 

 

 

40515529

 

 

 

 

4120

Lucrări de construcții a clădirilor

rezidențiale și

 

nerezidențiale

 

 

 

 

295,500

 

 

 

 

(23,211)

 

 

 

8

 

 

 

40

 

 

5203

 

MANASTIREA ANTIM IVIREANU

 

RO443077 9

BUCURESTI, Str. B-DUL REGINA MARIA,

r.1,SECTOR 4

 

 

Fara activiatate economică

    

 

 

41

 

 

5204

 

 

SC MIH UMW SRL

 

 

18251200

 

BRASOV, Str. ALEEA DUPAINISTE, Nr.10, Jud.

BRASOV

 

 

3832

Recuperarea materialelor reciclabile

sortate

 

 

 

1,310,029

 

 

 

(188,203)

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

5212

 

 

 

 

 

 

SC PROFI ROM FOOD SRL

 

 

 

 

 

 

RO116079 39

 

 

 

 

 

TIMISOARA, Str.CALEA SEVER BOCU, Nr.31, Jud.

TIMIS

 

 

 

 

 

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun.

 

 

 

 

 

 

 

 

9,523,454,500

 

 

 

 

 

 

 

 

(130,770,307)

 

 

 

 

 

 

 

 

15,980

 

 

43

 

5213

SC MINI FARM

 

CONCEPT SRL

 

31047852

PLOIESTI, Str.CALARASI,

 

Nr.3, Bl.152C, Ap.19, Jud.

 

4773

Comerț cu

 

amănuntul al

 

 

15,469,278

 

965,451

 

43

 
    PRAHOVA 

produselor farmaceutice, In magazine

specializate

    

 

 

 

 

44

 

 

 

 

5214

 

 

 

NYS EXPERIENCE SRL

 

 

 

 

29704683

 

 

BUCURESTI, Str.D.I.MENDELEEV, Nr.5, Bl.C3, Et.2, SECTOR 1

 

 

 

 

4791

Comerț cu

 

amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau

prin Internet..

 

 

 

 

 

98,823,306

 

 

 

 

2,433,320

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

5218

 

 

 

 

SC BETERA INVEST SRL

 

 

 

 

 

17985895

 

 

 

 

MORENI, Str. INDUSTRIEI, Nr.5, Jud.DAMBOVITA

 

 

 

 

 

4644

Comerț cu ridicata al produselor din ceramica,

sticlarie și produse de

întretinere

 

 

 

 

 

 

291,991

 

 

 

 

 

 

(343,497)

 

 

 

 

 

8

 
465230SC GROUP CONCIF14311791STOENESTI, Str.BADENI,4941Transporturi 4,530,294107 
  

SRL-PUNCT DE

 

LUCRU

 Nr.39, Jud.ARGES 

rutiere de

 

mărfuri

47,585,582   

 

 

47

 

 

5231

 

 

SC PANDA BEARS TECHNOLOGIESSRL

 

 

41277786

 

MORENI, Str. ANA IPATESCU, Nr.45, Jud.DAMBOVITA

 

 

6209

Activități de servicii în tehnologia

informației

 

 

-

 

 

 

(56,566)

 

 

2

 

 

 

 

48

 

 

 

5233

 

 

SOCIETATEA RCS&RDS SA

 

 

RO588871 6

BUCURESTI, Str.DRSTAICOVICI, FORUM2000 BUILDING FAZA I, Nr. 75, Et. 2,

Jud.SECTOR5

 

 

 

6110

 

Activități de

 

telecomunicații prin rețele cu cablu

 

 

 

 

4,624,108,802

 

 

 

 

506,281,123

 

 

 

 

10,554

 

 

 

 

49

 

 

 

5093

 

 

VODAFONE ROMANIA S A

 

 

 

8971726

 

 

BUCURESTI, Str.BARBU VACARESCU Nr.201, Et.8, SECTOR2, ROMANIA

 

 

 

6120

Activități de

 

telecomunicații prin retele fără cablu (exclusiv

prin satelit)...

 

 

 

 

4,587,469,131

 

 

 

 

(410,916,538)

 

 

 

3,713

 
Total65,947,366,8262,644,202,77677,622 

Sursa: Primăria Comunei I.L. Caragiale

Societățile comerciale cu sediul în afara comunei și pe tipuri de activități sunt prezentate în Tabelul A10.4.

Tabel A10.4. – Societățile comerciale cu sediul în alte localități pe tipuri de activități

Societăți cu sediul in alte localități

Nr

firme

CA - leiProfit lei

Nr

angajați

- companii cu activitate la nivel național

 

11

 

60,674,954,771

 

2,987,041,190

 

72,018

 

- activități agricole

 

1

 

6,548,427

 

-

 

7

- mănăstiri3---
- unități militare2---

 

- activități economice diverse

 

32

 

5,265,863,628

 

(342,838,414)

 

5,597

Total4965,947,366,8262,644,202,77677,622

Sursa: Ministerul finanțelor 

Facem precizarea că în cazul companiilor cu activitate la nivel național, Ministerul Finanțelor publică rezultatele financiare și numărul de salariați la nivel de companie. De asemenea profitul reprezintă un sold al profiturilor societăților (profit/pierdere). Aceste date nefiind relevante pentru comună. De asemenea nu sunt publice nici rezultatele financiare pentru unități militare, unități sanitare, biserici, mănăstiri, parohii, școli și grădinițe.

La nivelul satului I.L. Caragiale activează un număr de 51 de firme. Aceste firme, cu rezultatele financiare din anul 2021 și numărul de angajați sunt prezentate în Tabelul A10.5.

Trebuie precizat că 5 dintre acestea nu mai sunt în funcțiune sau sunt fără activitate.

Tabel 10.5. – Societățile comerciale cu sediul în satul I.L.Caragiale pe tipuri de activități și rezultate financiare

 

NR. CRT.

 

 

ROL

 

 

NUME

 

 

CNP/ CIF

 

 

ADRESA

 

Cod CAEN

DOMENIU DE

ACTIVITATE

Cifra de afaceri

2021

 

 

Profit

 

 

Angajati

 

 

Obs.

 

1

 

2870

SCOALA CU CLASELE I-

 

VIII NR 1 I.L.CARAGIALE

 

29150359

I.L.CARAGIALE, Str.Principala,

 

Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

Școli și

 

grădinițe

    

 

2

 

3010

 

MUZEU

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala,

 

Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

 

Muzee

    

 

 

3

 

 

5001

CN ROMARM SA FILIALA UZINA MECANICA. MIJA

SA

 

 

2978636

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

 

2540

Fabricarea

armamentului și muniției .

 

 

45,152,677

 

 

3,142,960

 

 

416

 

 

 

4

 

 

5002

 

FABRICA DE MOBILA ILCARAGIALE

 

 

14682889

I.L.CARAGIALE , Str.

PRINCIPALA , Jud. DB, ROMANIA

 

 

3109

 

Fabricarea de mobilă n.c.a.

   

 

Societatea mama sub insolventa

 

 

5

 

 

5026

 

 

SC ALBINA SRL

 

 

896823

 

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.166, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

9529

Repararea articolelor de uz personal și

gospodăresc

 

 

1 407 923

 

 

246

 

 

 

6

 
      N.C.A    

 

 

6

 

 

5029

 

 

I.F HORJOAGA DIANA

 

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.648, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în

magazine

    

 

 

7

 

 

5031

 

 

SC EUROPAN SRL

 

J16/163/19 95

 

I. L. CARAGIALE, Str. Racila, Nr.

 

132, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

1061

Fabricarea produselor de

morărit

    

 

8

 

5033

CAB AVOCAT ROSETI

 

TEODORA

 

21993900

I.L.CARAGIALE, Str.Principala,

 

Nr.645, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

6910

Activități

 

juridice

    

 

 

 

 

9

 

 

 

 

5034

 

 

 

 

CUT PRODUCTION SRL

 

 

 

 

18020272

 

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. 1, Jud.

 

Dambovita,

 

 

 

 

2841

Fabricarea utilajlor și a mașinilor - unelte pentru prelucrarea

metalului

 

 

 

 

1847588

 

 

 

 

(652)

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Fara act

 

 

10

 

 

5035

 

SINDICATUL LIBER MIJA-UMMIJA

 

 

5310185

I.L.CARAGIALE , Str.

PRINCIPALA , Jud.DIMBOVIT,ROMANIA

 

 

fara activiatate economică

   

 

 

Fara act

 

11

 

5036

PENITENCIARUL

 

MARGINENI

 

4280248

I. L. CARAGIALE, Str. Principala,

 

Nr. 1, Jud.Dambovita, C.P.137255

      

 

 

12

 

 

5042

 

 

SC MONCRIS SRL

 

 

RO318042 9

 

I.L.CARAGIALE , Str.

 

PRINCIPALA , Bl.Str. ,.Str.

 

PRINCIPALA, Jud. DIMBOVITA,

 

 

5610

Restaurante și alte activități de servicii de

alimentație

 

 

 

5,687,880

 

 

769,853

 

 

 

47

 

 

 

13

 

 

5043

 

 

SC DAIBO FOREXIM SRL

 

RO964157 2

 

I.L.CARAGIALE,Str.Principala,Jud.

 

Dambovita,C.P. 137255

 

 

210

Silvicultura și alte activități

forestiere

 

 

7,071,222

 

 

1,291,261

 

 

20

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5044

 

 

 

SC COMLEMN IMPEX SRL

 

 

 

 

14560776

 

 

 

I.L. CARAGIALE , Str. DN 72, Jud.DAMBOVITA, ROMANIA

 

 

 

 

47

Comerț cu amănuntul cu excepția

autovehiculelor

și motocicletelor

   

 

 

 

 

nu mai este in functiune

 

 

15

 

 

5046

 

SC PARC INDUSTRIAL MIJA

 

 

14515252

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

 

8413

Reglementarea și eficientizarea

activităților

 

 

10,720,396

 

 

205,165

 

 

38

 
      economice    

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

5047

 

 

 

 

 

 

SC LUTA SRL

 

 

 

 

 

 

4279480

 

 

 

 

I. L. CARAGIALE, STR. BRANISTE, NR.339, JUD.

DÂMBOVIŢA,

 

 

 

 

 

 

4719

Comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse

nealimentare...

 

 

 

 

 

 

 

601,371

 

 

 

 

 

 

18,776

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

17

 

 

5062

 

 

SC IRBIS SRL

 

 

4994832

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.631, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

145

Creșterea ovinelor și

caprinelor

 

 

205

 

 

(2)

 

 

2

 

 

 

18

 

 

5064

 

SC POPAS TURIST PLUS SRL

 

 

17149490

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.DN72, Jud.Dambovita, C.P.

137255

 

 

5610

 

 

Restaurante

 

 

980,494

 

 

189,791

 

 

10

 

 

 

19

 

 

5069

 

 

SC RIENA SERVICE SRL

 

 

3807057

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.605, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în

magazine

 

 

164,496

 

 

17,433

 

 

1

 
      

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun

    

 

 

 

 

20

 

 

 

 

5070

 

 

 

SC ROMBEER CRINGASU SRL

 

 

 

 

6850671

 

 

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.695, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

 

4730

Comerț cu amănuntul al

carburanților pt autovehicule în magazine

specializate

 

 

 

 

 

227,541,088

 

 

 

 

10,478,186

 

 

 

 

32

 

 

21

 

5095

 

SC TLC GRUP SRL

RO147322

 

35

I. L. CARAGIALE, Str. 1, Jud.

 

Dambovita

 

4110

Dezvoltare

 

imobiliara

 

 

487

 

(102,041)

 

2

 

 

 

22

 

 

5101

 

 

I.F DIACONESCU IULIANA ALINA

 

 

6268593

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 518A, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate,

   

 

 

nu mai este in functiune

      

cu vânzare predominanta de produse alimentare,

băuturi și tutun

    

 

23

 

5110

UNITATEA MILITARA

 

01403

 

28060819

I. L. CARAGIALE, Str. Furtuna, Nr.

 

1, Jud. Dambovita, C.P. 137255

      

 

 

24

 

 

5115

INTREPRINDERE INDIVIDUALA POPESCU

V GEORGETA

 

 

29080610

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.703, Jud.Dambovita, C.P.137255

     

 

nu mai este in functiune

 

 

25

 

 

5121

 

SC ENALEX SOLUTIONS SRL

 

 

29104786

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 510, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4312

Lucrări de

pregatire a terenului

 

 

70,999

 

 

1,695

 

 

-

 

 

 

26

 

 

5122

BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA"CONFERINTA

MUNTENIA"

 

 

4733390

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 193, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

fara activiatate economica

    
275126SC APACRIS INSTAL 2012RO299671I. L. CARAGIALE, Str. Principala,4291Construcții 1,157,70236 
  SRL-67Nr. 39, Jud.Dambovita, C.P.137255 hidrotehnice5,270,027   

 

28

 

5132

GRADINITAI.L.CARAGIA

 

LE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala,

 

Nr.684, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

Școli și

 

grădinițe

    

 

29

 

5133

DISPENSAR VETERINAR

 

I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala,

 

Nr.690, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

75

Activități

 

veterinare

    

 

30

 

5134

CAMIN CULTURAL

 

I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala,

 

Nr.689, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

fara activiatate

 

economica

    

 

31

 

5135

 

MELANA I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala,

 

Nr.682, Jud.Dambovita, C.P.137255

      

 

32

 

5137

 

SCOALAI.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala,

 

Nr.693, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

Școli

    

 

 

33

 

 

5145

 

 

DISPENSAR UMAN I.L.CARAGIALE

 

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.694, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

8610

Activități de asistență

medicală,

 

spitalicească

    

 

 

34

 

 

5147

 

 

RIAVI PREST INVEST SRL

 

 

33587689

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.695, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

6820

Închirierea și subînchirierea

bunurilor

 

 

414,743

 

 

(85,634)

 

 

5

 
      

imobiliare proprii sau

închiriate

    

 

 

35

 

 

5150

 

S.C.BET ACTIVE CONCEPT SRL

 

 

34223171

I. L. CARAGIALE, Str. Principala, BL CENTRU, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

9200

Activități de jocuri de noroc

și pariuri

 

 

151,201,317

 

 

(28,685,579)

 

 

1

 

 

36

 

5154

PAROHIA I..L

 

CARAGIALE

 

5980576

I.L. CARAGIALE, Str.Principala,

 

Nr.683, ud.Dambovita, C.P.137255

      

 

 

37

 

 

5156

 

CABINET MEDICAL ASOCIAT DR. PRODAN S.R.L.

 

 

15114933

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

 

8621

Activități de asistență

medicală

 

generală

 

 

 

537,667

 

 

247,862

 

 

 

2

 

 

 

 

38

 

 

 

5168

 

 

SC MARIO IONUT EDIL SRL

 

 

 

36224572

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 230, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

4120

Lucrări de construcții a clădirilor

rezidențiale și

 

nerezidențiale

 

 

 

 

272,130

 

 

 

218,630

 

 

 

1

 
395171SC APC DAMBOVITA SRL36689594I. L. CARAGIALE, Str. Principala,4391Lucrari de (49)- 
    Nr. 39, Jud.Dambovita, C.P.137255 

învelitori, șarpante și terase la

construcții

2,000   

 

 

 

 

40

 

 

 

 

5179

 

 

SC MASINARII AGRICOLE MONTERO SRL

 

 

 

 

36965363

 

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. Furtuna, Nr.

 

235 B, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

 

4614

Intermedieri în comerțul cu

mașini, echipamente industriale,

nave și avioane

 

 

 

 

-

 

 

 

 

(5,621)

 

 

 

 

-

 

 

 

41

 

 

5181

 

 

SC SANDRA STANCIU SRL

 

 

38672521

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.640, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4939

Alte transporturi terestre de

călători n.c.a

 

 

 

79,101

 

 

9,540

 

 

 

1

 

 

 

42

 

 

5184

 

SC TORNADO SERVICE SRL

 

 

16706380

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 417, Jud. Dambovita,

C.P.137255

 

 

4941

Transporturi rutiere de

mărfuri

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 
435187SC ERIC GRANDMAR SRL39553600I. L. CARAGIALE, Str. Braniste,4120Lucrări de 542,2228 
    Nr. 450, Jud.Dambovita, C.P.137255 

construcții a clădirilor

rezidențiale și

 

nerezidențiale

1,450,945   

 

 

44

 

 

5189

 

 

SC DELANDA TRANS SRL

 

 

39547365

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 578, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4941

Transporturi rutiere de

mărfuri

 

 

537,288

 

 

220,743

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

5190

 

 

 

 

 

SC DANIEL DRAPERII SI PERDELE SRL

 

 

 

 

 

 

39713239

 

 

 

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.593, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

 

 

 

1392

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția

îmbrăcămintei

și lenjeriei de corp

 

 

 

 

 

 

 

149,096

 

 

 

 

 

 

118,330

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

46

 

 

5196

 

SC CAROL SI COSMIN SERVICES 2012 SRL

 

 

29638016

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 525, Jud. Dambovita,

C.P.137255

 

 

4321

Lucrări de instalații

electrice

 

 

495,628

 

 

(37,947)

 

 

1

 

 

 

47

 

 

5198

 

SC FLORIN GICAN CLUB SRL

 

 

40147095

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 366, Jud. Dambovita,

C.P.137255

 

 

8110

Activități de servicii suport

combinate

 

 

301,059

 

 

233817

 

 

-

 

 

48

 

5205

SINDICATUL PROPATRIA

 

MARGINENI

 

39057045

I. L. CARAGIALE, Str. 1, Nr. 1,

 

Jud. Dambovita

 

Fara activiatate

 

economică

    

 

 

49

 

 

5211

 

SC DOMITRANS EXPRESS S.R.L.

 

 

43330150

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 486, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4941

Transporturi rutiere de

mărfuri

 

 

350

 

 

(12,540)

 

 

-

 

 

 

50

 

 

5219

 

 

SC ANGI INNERWORKS CONSULTING SRL

 

 

45345808

 

 

I.L. CARAGIALE, Str. Principala, Nr.114, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

7820

Activități de contractare, pe baze temporare,

a personalului

 

 

-

 

 

(1)

 

 

 

-

 

 

 

51

 

 

5236

ASOCIATIA FOTBAL

CLUB VIITORUL I.L.CARAGIALE

 

 

46540688

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.644, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

Fără activiatate economică

    

 

Total

 

 

458,702,666

 

 

(10,299,671)

 

 

652

 

Sursa: Ministerul finanțelor

Sinteza acestor societăți pe tipuri de activități este prezentată în Tabelul A10.6.

Tabel A10.6. – Societățile comerciale cu sediul în satul I.L. Caragiale pe tipuri de activități și rezultate financiare

Societăți cu sediul în I.L CaragialeNr. firmeCifra afaceri leiProfit leiNr. angajati
- școli și grădinițe3---
- muzee1---
- biserici și parohii2---
- cămine culturale1---
- asociații sportive1---
- unități militare1---
- penitenciare1---
- unități sanitare3537,667247,8622
- activități agricole1205(2)2
- activități economice diverse37458,164,794(10,547,531)648
Total51458,702,666(10,299,671)652

Sursa: Ministerul finanțelor

 Evidențiem că în satul I.L.Caragiale își desfășoară activitatea Penitenciarul Mărgineni.

Penitenciarul Margineni

 În anul 1869, din ordinul Ministrului de Interne de atunci, Dimitrie Bolintineanu, Mănăstirea Mărgineni a fost transformată definitiv într-un așezământ de tip concentraționar.

Anul 1949 a marcat transformarea închisorii într-un așezământ modern, prin construirea unui pavilion de detenție. În anul 1951 s-a înființat și componenta productivă, prin construirea a trei hale de producție, cu o suprafață totală de 2500 mp. Construcția Fabricii de Mobilă I.L. Caragiale a fost definitivată în 1963, aceasta funcționând în decursul anilor și ca un important centru de calificare pentru persoanele private de libertate din Penitenciarul Mărgineni și din alte penitenciare din țară, în meserii cum ar fi: tâmplar universal, tâmplar manual, lăcuitor lemn, ambalator.

În prezent, Penitenciarul Mărgineni este profilat pe deținerea în custodie a persoanelor care execută sancțiuni privative de libertate în regimurile de maximă siguranță. Unitatea are în custodie persoane arestate preventiv și condamnate definitiv la pedepse privative de libertate, de regulă mai mari de 10 ani.

Activități desfășurate cu deținuții : producție la punctele de lucru exterioare și puncte de lucru interioare, deservire a unității, în folosul comunității, cultural educative, sportive și religioase, de intervenție psihosocială.

Capacitatea de cazare: 1121 locuri.

Începând cu luna decembrie 2008, Penitenciarul Mărgineni este profilat pe custodierea persoanelor care execută sancțiuni privative de libertate în regimurile de maximă siguranță. Unitatea mai are în custodie persoane arestate preventiv și persoane care execută pedeapsa în regim închis.

Penitenciarul asigură prezentarea persoanelor private de libertate pe care le are în custodie la instanțele de judecată și organele de urmărire penală din județele Prahova și Dâmbovița.

Asistă persoanele private de libertate în vederea reintegrării lor sociale prin organizarea de :

 • activități educative ;
 • culturale ;
 • terapeutice ;
 • de consiliere psihologică ;
 • asistență socială ;
 • instruire școlară.

Cursurile de școlarizare se desfășoară în cadrul Școlii Nr. 2 - I.L. Caragiale clasele I-VIII și se desfășoară în condițiile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Justiției, cu personal didactic asigurat și salarizat de Inspectoratul Școlar Dâmbovița.

Formarea profesională se realizează, în funcție de opțiunile și aptitudinile lor, prin cursuri de calificare și recalificare, stabilite de administrația penitenciarului împreună cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova.

În penitenciar funcționează o bibliotecă. Fondul de carte este asigurat de Administrația Națională a Penitenciarelor, din venituri proprii, sponsorizări și donații.

În satul Ghirdoveni sunt înregistrate un număr de 42 de societăți comerciale, unde sunt angajați 652 salariați. Firmele înregistrate în comuna Ghirdoveni, pe activități, rezultate financiare și număr de salariați sunt prezentate în Tabelul A10.7.

Tabel 10.7. – Societățile comerciale cu sediul în satul Ghirdoveni, tipuri de activități și rezultate financiare

 

 

NR

 

 

ROL

 

 

NUME

 

 

CNP/ CIF

 

 

ADRESA

 

Cod CAEN

DOMENIU DE

ACTIVITATE

 

Cifra de afaceri 2021

 

 

Profit

 

 

Angajati

 

 

Obs.

 

1

 

2870

SCOALA CU CLASELE I-

 

VIII NR 1 I.L.CARAGIALE

 

29150359

I.L.CARAGIALE, Str.Principala,

 

Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

Școli și

 

grădinițe

    

 

2

 

3010

 

MUZEU

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala,

 

Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

 

Muzee

    

 

 

3

 

 

5001

CN ROMARM SA FILIALA UZINA MECANICA. MIJA

SA

 

 

2978636

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

 

2540

Fabricarea armamentului

și muniției .

 

 

45,152,677

 

 

3,142,960

 

 

416

 

 

 

4

 

 

5002

 

FABRICA DE MOBILA ILCARAGIALE

 

 

14682889

I.L.CARAGIALE , Str. PRINCIPALA , Jud. DB,

ROMANIA

 

 

3109

 

Fabricarea de mobilă

   

 

Societatea mama sub insolventa

 

 

5

 

 

5026

 

 

SC ALBINA SRL

 

 

896823

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.166, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

9529

Repararea articolelor de uz personal și

gospodăresc

 

 

1 407 923

 

 

 

246

 

 

 

6

 
      N.C.A    

 

 

6

 

 

5029

 

 

I.F HORJOAGA DIANA

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.648, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

4711

Comerț cu amănuntul în

magazine

    

 

 

7

 

 

5031

 

 

SC EUROPAN SRL

 

 

J16/163/1995

I. L. CARAGIALE, Str. Racila, Nr. 132, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

1061

Fabricarea produselor de

morărit

    

 

 

8

 

 

5033

 

CAB AVOCAT ROSETI TEODORA

 

 

21993900

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.645, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

6910

 

Activități juridice

    

 

 

 

 

9

 

 

 

 

5034

 

 

 

 

CUT PRODUCTION SRL

 

 

 

 

18020272

 

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. 1, Jud.

 

Dambovita,

 

 

 

 

2841

Fabricarea utilajlor și a mașinilor - unelte pentru prelucrarea

metalului

 

 

 

 

1847588

 

 

 

 

 

(652)

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Fără activitate

 

10

 

5035

SINDICATUL LIBER MIJA-

 

UMMIJA

 

5310185

I.L.CARAGIALE , Str.

 

PRINCIPALA ,

 

fără activiatate

 

economică

   Fără activitate
    Jud.DIMBOVIT,ROMANIA      

 

 

11

 

 

5036

 

PENITENCIARUL MARGINENI

 

 

4280248

I. L. CARAGIALE, Str.

Principala, Nr. 1, Jud.Dambovita, C.P.137255

      

 

 

12

 

 

5042

 

 

SC MONCRIS SRL

 

 

RO3180429

I.L.CARAGIALE , Str.

 

PRINCIPALA , Bl.Str. ,.Str.

 

PRINCIPALA, Jud.

 

DIMBOVITA,

 

 

5610

Restaurante și alte activități de servicii de

alimentație

 

 

 

5,687,880

 

 

 

769,853

 

 

 

47

 

 

 

13

 

 

5043

 

 

SC DAIBO FOREXIM SRL

 

 

RO9641572

 

I.L.CARAGIALE,Str.Principala, Jud.Dambovita,C.P. 137255

 

 

210

Silvicultură și alte activități

forestiere

 

 

7,071,222

 

 

1,291,261

 

 

20

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5044

 

 

 

 

SC COMLEMN IMPEX SRL

 

 

 

 

14560776

 

 

 

I.L. CARAGIALE , Str. DN 72, Jud.DAMBOVITA, ROMANIA

 

 

 

 

47

Comerț cu amănuntul cu excepția

autovehiculelor și

motocicletelor

   

 

 

 

 

nu mai este in functiune

155046SC PARC INDUSTRIAL14515252I.L. CARAGIALE,8413Reglementarea  

 

38

 
  MIJA 

Str.Principala, Jud.Dambovita,

 

C.P. 137255

 

și eficientizarea activităților

economice

10,720,396205,165  

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

5047

 

 

 

 

 

 

SC LUTA SRL

 

 

 

 

 

 

4279480

 

 

 

 

. I. L. CARAGIALE, STR. BRANISTE, NR.339, JUD. DÂMBOVIŢA,

 

 

 

 

 

 

4719

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse

nealimentare...

 

 

 

 

 

 

 

601,371

 

 

 

 

 

 

 

18,776

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

17

 

 

5062

 

 

SC IRBIS SRL

 

 

4994832

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.631, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

145

Creșterea ovinelor și

caprinelor

 

 

205

 

 

(2)

 

 

2

 

 

 

18

 

 

5064

 

SC POPAS TURIST PLUS SRL

 

 

17149490

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.DN72,

Jud.Dambovita, C.P. 137255

 

 

5610

 

 

Restaurante

 

 

980,494

 

 

189,791

 

 

10

 
195069SC RIENA SERVICE SRL3807057I.L. CARAGIALE,4711Comerț cu  

 

1

 
    Str.Principala, Nr.605, Jud.Dambovita, C.P.137255 

amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun

164,49617,433  

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

5070

 

 

 

 

SC ROMBEER CRINGASU SRL

 

 

 

 

 

6850671

 

 

 

I.L.CARAGIALE, Str.Principala, Nr.695, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

 

 

4730

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru

autovehicule în

magazine specializate

 

 

 

 

 

 

227,541,088

 

 

 

 

 

 

10,478,186

 

 

 

 

 

 

32

 

 

21

 

5095

 

SC TLC GRUP SRL

 

RO14732235

I. L. CARAGIALE, Str. 1, Jud.

 

Dambovita

 

4110

dezvoltare

 

imobiliară

 

487

 

 

(102,041)

 

2

 
225101I.F DIACONESCU IULIANA6268593I. L. CARAGIALE, Str. Braniste,4711Comerț cu   nu mai este in functiune
  ALINA Nr. 518A, Jud.Dambovita, C.P.137255 

amănuntul țn magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi și tutun

    

 

 

23

 

 

5110

 

UNITATEA MILITARA 01403

 

 

28060819

I. L. CARAGIALE, Str. Furtuna, Nr. 1, Jud. Dambovita, C.P.

137255

      

 

 

24

 

 

5115

INTREPRINDERE INDIVIDUALA POPESCU V

GEORGETA

 

 

29080610

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.703,

Jud.Dambovita, C.P.137255

     

 

nu mai este in functiune

 

 

25

 

 

5121

 

SC ENALEX SOLUTIONS SRL

 

 

29104786

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 510, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

4312

Lucrări de pregătire a

terenului

 

 

70,999

 

 

1,695

 

 

-

 
265122BISERICA ADVENTISTA DE4733390I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Fără activiatate    
  

ZIUA A SAPTEA"CONFERINTA

MUNTENIA"

 Nr. 193, Jud.Dambovita, C.P.137255 economică    

 

 

27

 

 

5126

 

SC APACRIS INSTAL 2012 SRL-

 

 

RO29967167

I. L. CARAGIALE, Str.

Principala, Nr. 39, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4291

 

Construcții hidrotehnice

 

 

5,270,027

 

 

1,157,702

 

 

36

 

 

 

28

 

 

5132

 

 

GRADINITAI.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.684,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

Școli și grșdinițe

    

 

 

29

 

 

5133

 

DISPENSAR VETERINAR I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.690,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

75

 

Activități veterinare

    

 

 

30

 

 

5134

 

CAMIN CULTURAL I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.689,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

Fără activiatate economică

    

 

 

31

 

 

5135

 

 

MELANA I.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.682,

Jud.Dambovita, C.P.137255

      

 

 

32

 

 

5137

 

 

SCOALAI.L.CARAGIALE

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.693,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

Școli

    

 

 

33

 

 

5145

 

 

DISPENSAR UMAN I.L.CARAGIALE

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.694,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

8610

Activități de asistență

medicală,

 

spitalicească

    

 

 

 

 

34

 

 

 

 

5147

 

 

 

 

RIAVI PREST INVEST SRL

 

 

 

 

33587689

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.695,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

 

6820

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau

închiriate

 

 

 

 

 

414,743

 

 

 

 

 

(85,634)

 

 

 

 

 

5

 

 

 

35

 

 

5150

 

S.C.BET ACTIVE CONCEPT SRL

 

 

34223171

I. L. CARAGIALE, Str.

Principala, BL CENTRU, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

9200

Activități de jocuri de noroc

și pariuri

 

 

151,201,317

 

 

(28,685,579)

 

 

1

 

 

36

 

5154

 

PAROHIA I..L CARAGIALE

 

5980576

I.L. CARAGIALE,

 

Str.Principala, Nr.683,

      
    ud.Dambovita, C.P.137255      

 

 

37

 

 

5156

 

CABINET MEDICAL ASOCIAT DR. PRODAN S.R.L.

 

 

15114933

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Jud.Dambovita,

C.P. 137255

 

 

8621

Activități de asistență

medicală

 

generală

 

 

 

537,667

 

 

 

247,862

 

 

 

2

 

 

 

 

38

 

 

 

5168

 

 

 

SC MARIO IONUT EDIL SRL

 

 

 

36224572

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 230, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

 

4120

Lucrări de construcții a clădirilor

rezidențiale și

 

nerezidențiale

 

 

 

 

272,130

 

 

 

 

218,630

 

 

 

 

1

 

 

 

 

39

 

 

 

5171

 

 

 

SC APC DAMBOVITA SRL

 

 

 

36689594

 

 

I. L. CARAGIALE, Str.

 

Principala, Nr. 39, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

4391

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la

construcții

 

 

 

 

2,000

 

 

 

 

(49)

 

 

 

 

-

 

 

 

40

 

 

5179

 

SC MASINARII AGRICOLE MONTERO SRL

 

 

36965363

I. L. CARAGIALE, Str. Furtuna, Nr. 235 B, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

4614

Intermedieri în comerțul cu

mașini,

 

 

-

 

 

(5,621)

 

 

-

 
      

echipamente industriale,

nave și avioane

    

 

 

41

 

 

5181

 

 

SC SANDRA STANCIU SRL

 

 

38672521

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.640,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

4939

Alte transporturi terestre de

călători

 

 

 

79,101

 

 

 

9,540

 

 

 

1

 

 

 

42

 

 

5184

 

SC TORNADO SERVICE SRL

 

 

16706380

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 417, Jud. Dambovita,

C.P.137255

 

 

4941

Transporturi rutiere de

mărfuri

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

43

 

 

 

5187

 

 

 

SC ERIC GRANDMAR SRL

 

 

 

39553600

 

 

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 450, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

 

4120

Lucrări de construcții a clădirilor

rezidențiale și

 

nerezidențiale

 

 

 

 

1,450,945

 

 

 

 

542,222

 

 

 

 

8

 

 

 

44

 

 

5189

 

 

SC DELANDA TRANS SRL

 

 

39547365

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 578, Jud.Dambovita,

C.P.137255

 

 

4941

Transporturi rutiere de

mărfuri

 

 

537,288

 

 

220,743

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

5190

 

 

 

 

 

SC DANIEL DRAPERII SI PERDELE SRL

 

 

 

 

 

 

39713239

 

 

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.593,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

 

 

 

1392

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția

îmbrăcamintei

și lenjeriei de corp

 

 

 

 

 

 

 

149,096

 

 

 

 

 

 

 

118,330

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

46

 

 

5196

 

SC CAROL SI COSMIN SERVICES 2012 SRL

 

 

29638016

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 525, Jud. Dambovita,

C.P.137255

 

 

4321

Lucrări de instalații

electrice

 

 

495,628

 

 

(37,947)

 

 

1

 

 

 

47

 

 

5198

 

SC FLORIN GICAN CLUB SRL

 

 

40147095

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste, Nr. 366, Jud. Dambovita,

C.P.137255

 

 

8110

Activități de servicii suport

combinate

 

 

301,059

 

 

233817

 

 

-

 

 

48

 

5205

SINDICATUL PROPATRIA

 

MARGINENI

 

39057045

I. L. CARAGIALE, Str. 1, Nr. 1,

 

Jud. Dambovita

 

Fără activiatate

 

economică

    

 

49

 

5211

SC DOMITRANS EXPRESS

 

S.R.L.

 

43330150

I. L. CARAGIALE, Str. Braniste,

 

Nr. 486, Jud.Dambovita,

 

4941

Transporturi

 

rutiere de

 

350

 

 

(12,540)

 

-

 
    C.P.137255 mărfuri    

 

 

 

50

 

 

 

5219

 

 

SC ANGI INNERWORKS CONSULTING SRL

 

 

 

45345808

 

 

I.L. CARAGIALE, Str.

 

Principala, Nr.114, Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

 

7820

Activități de contractare, pe baze temporare, a

personalului

 

 

 

-

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

-

 

 

 

51

 

 

5236

 

ASOCIATIA FOTBAL CLUB VIITORUL I.L.CARAGIALE

 

 

46540688

I.L. CARAGIALE, Str.Principala, Nr.644,

Jud.Dambovita, C.P.137255

 

 

Fără activiatate economică

    

 

Total

 

 

458,702,666

 

 

(10,299,671)

 

 

652

 

Sursa: Ministerul finanțelor

Sinteza acestor societăți pe tipuri de activități sunt prezentate în Tabelul A10.8.

Tabel 10.8 – Sinteza societăților comerciale cu sediul în satul Ghirdoveni, tipuri de activități și rezultate financiare

Societăți cu sediul în GhirdoveniNr firmeCifra de afaceri - leiProfit leiNr angajati
- activități agricole1000
- biserici și parohii2000
- cămine culturale1000
- primărie1000
- școli și grădinițe4000
- activități economice diverse3378,188,5944,513,192151
Total4278,188,5944,513,192151

Sursa: Ministerul finanțelor 

În satul Mija sunt înregistrate un număr de 10 societăți comerciale care au însumat o cifră de afaceri de 41,878,158 mii lei și au un număr de 102 salariați. Aceste societăți sunt prezentate în Tabelul A10.9.

Tabel 10.9. – Societăți comerciale cu sediul în satul Mija, tipuri de activități și rezultate financiare

 

NR

 

ROL

 

NUME

 

CNP/ CIF

 

ADRESA

Cod

 

CAEN

DOMENIU DE

 

ACTIVITATE

Cifra de

 

afaceri 2021

 

Profit

 

Angajati

 

Obs.

 

 

1

 

 

5138

 

BLOC TINERET MIJA

 

MIJA,Str. Mija, Jud. Dambovita,

C.P.137257

      

 

 

2

 

 

5139

 

 

SCOALA MIJA

 

MIJA,Str. Mija, Jud. Dambovita,

C.P.137257

      

 

 

3

 

 

5155

 

 

SC AGRO VILLAGE SRL

 

 

36246090

MIJA, Str.Mija, Nr.C35,

Jud.Dambovita,

 

C.P.137257

 

 

125

Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor ăi a altor

pomi fructiferi

 

 

2,295,022

 

 

1,129,900

 

 

9

 

 

 

4

 

 

5158

 

 

SC MERRY BERRY SRL

 

 

36157384

 

MIJA, Str. Mija, Jud. Dambovita,

C.P. 137257

 

 

125

Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor ăi a altor

pomi fructiferi

 

 

11,471,661

 

 

(439,492)

 

 

64

 

 

 

5

 

 

5161

 

 

AVELINE DOR SRL

 

 

36950460

MIJA, Str. Mija, Nr. C35, Ap. 3,

Jud. Dambovita,

 

C.P.137257

 

 

125

Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor ăi a altor

pomi fructiferi

   

 

 

 

radiata

 

 

6

 

 

5166

 

SC FRIENDLY GREEN ENERGY SRL

 

 

37689800

MIJA, Str. Mija, Bl. 12, Sc. A, Ap.

2, Jud. Dambovita

 

,C.P. 137257

 

 

46

Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și

motociclete

   

 

 

 

radiata

 

 

7

 

 

5173

 

 

SC DRAGOS ANTONIO DC SRL

 

 

37824850

MIJA,Str. Mija, Nr. 699 A, Jud.

Dambovita,

 

C.P.137257

 

 

4520

 

Întreținerea și repararea autovehiculelor

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

8

 

 

5177

 

SC HAUS TECHNIK INSTAL SRL

 

 

31293601

MIJA,Str. Mija, Jud. Dambovita,

C.P. 137257

 

 

4322

Lucrări de instalații

sanitare, de încălzire și de aer condiționat

 

 

-

 

 

(13,831)

 

 

1

 

 

 

9

 

 

5201

 

SC DVI PRODUCTION SRL

 

 

RO36569865

MIJA,Str. Mija, Jud. Dambovita,

C.P. 137257

 

 

2361

Fabricarea produselor din beton

pentru construcții

 

 

27,533,120

 

 

569,271

 

 

27

 

 

 

10

 

 

5209

 

 

SC ASY SI ENY SRL

 

 

38357052

MIJA, Str. Mija, Nr. 9, Jud.

Dambovita,

 

C.P.137257

 

 

3832

 

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

 

 

578,355

 

 

184,773

 

 

1

 
Total41,878,1581,430,621102 

Sursa: Ministerul finanțelor

Sinteza acestor societăți pe tipuri de activități sunt prezentate în Tabelul A10.10.

Tabel 10.10. – Sinteza societăților comerciale cu sediul în satul Mija, tipuri de activități și rezultate financiare

Societăți cu sediul în MijaNr firmeCA - leiProfit leiNr angajati
- școli , grădinițe, biblioteci2000
- activități agricole313,766,683690,40873
- activități economice diverse528,111,475740,21329
Total1041,878,1581,430,621102

Sursa: Ministerul finanțelor

O importanță deosebită în activitatea economică a comunei o are Parcul Industrial Mija.

Activitatea acestuia în ultimii 5 ani și numărul de angajați este prezentată în tabelul și graficele de mai jos.

Tabel A10.11. – Activitatea Parcului Industrial Mija

 

 

An

 

 

Cifra de afaceri

 

 

Total active

Număr

 

angajați

Profit / pierdere

 

netă

 

 

Creanțe

20176,628,73924,358,39046(67,369)305,083
20187,676,86324,416,68545(93,814)207,079
20198,743,79824,185,228-(167,783)591,818
20209,065,85224,735,7824082,0701,112,831
202110,720,39625,066,73638205,1651,528,179

Sursa: Ministerul finanțelor

În concluzie, societățile comerciale care activează în comuna I.L. Caragiale pe diverse tipuri de activități economice cu excepția companiilor naționale, a școlilor și grădinițelor, celor cu activitate în sectorul agricol, instituțiile de cultură și cele religioase, unitățile sanitare sunt prezentate în Tabelul A10.12.

Tabel 10.12. – Societăți care activează în domeniul industriei, comerțului, transportului în comuna I.L. Caragiale

LocațieNr firmeCifră de afaceri - leiProfit leiNr. angajați
Societati cu sediul in alte localitati325,265,863,628(342,838,414)5,597
Caragiale37458,164,794(10,547,531)648
Ghirdoveni3378,188,5944,513,192151
Mija528,111,475740,21329
Total1075,830,328,491(348,132,540)6,425

Sursa: Ministerul finanțelor

Numărul firmelor, cifra de afaceri și numărul de angajați ai societăților care activează în domeniul industriei, comerțului, transportului, sunt prezentate în graficele următoare:

Agricultura

Suprafața cuprinsă în teritoriul administrativ al Comunei I.L.Caragiale este de 6178 ha, din care suprafețele agricole 2007 ha ( 32,48%), iar suprafețele neagricole 4171 ha ( 67,52% ).

Profilul economic dominant al comunei este agricultura (cereale și legume) în sistem individual, de subzistență, activitățile desfașurându-se în sistem privat. Principalele resurse agricole ale teritoriului sunt : terenurile agricole – 32,48%, din care suprafața arabilă deține ponderea ( 54,71 % ), urmate de pășuni.

În cadrul suprafețelor neagricole, pădurile și vegetația forestieră dețin ponderea (87,36% ), urmate de suprafețele ocupate cu ape și bălți (5,66%); suprafața ocupată cu construcții deține 3,75%.

Pădurile, pășunile și fânețele ocupă o suprafață de 4160 ha și reprezintă circa 67% din totalul suprafeței administrativ-teritoriale a comunei I.L.Caragiale. Islazul ocupă o suprafață de cca 220 ha.

Din punct de vedere agricol, există pe teritoriul localității plantații de pomi fructiferi : pruni și meri în cea mai mare parte. În gospodăriile populației sunt plantate și alte specii : peri, cireși, nuci, piersici, caiși, zarzări, vișini.

Culturile vegetale sunt reprezentate de porumbul boabe, cartofi, tomate, ardei, varză, dar și alte legume.

In ceea ce privește creșterea animalelor există o veche tradiție în zonă. Oamenii au crescut și cresc în gospodării în special bovine, porcine, ovine, cabaline, păsari și albine.

În comuna I.L. Caragiale sunt câteva societăți cu profil agricol.

Numărul acestor societăți, cifra de afaceri, și numărul de angajați sunt prezentate în tabelul și graficele de mai jos:

Tabel A10.13. – Societăți care activează în domeniul agricol în comuna I.L. Caragiale

Societăți cu sediul în IL CagialeNr firmeCA - mii leiProfit mii leiNr angajati
Caragiale1204,500(2,200)2
Ghirdoveni1--0
Mija313,766,683690,40873
Total513,971,183688,20875

Sursa: Ministerul finanțelor

Grafic A10.11. Ponderea numărului societăților comerciale din domeniul agricol din comuna I.L. Caragiale în anul 2021

Sursa: Ministerul finanțelor

 13,766,683
14,000,000   
12,000,000   
10,000,000   
8,000,000   
6,000,000   
4,000,000204,500- 
2,000,000   

Târguri și piețe locale

Pe teritoriul comunei I.L. Caragiale, nu este amenajat un spațiu destinat unui târg săptămânal sau piață locală.

Principala societate cu profil agricol care își desfășoară activitatea în comuna I.L. Caragiale este SC Merry Berry SRL.

Merry Berry este cea mai mare plantație de afini bio din România. Situată în satul Mija, comuna I.L.Caragiale din Dâmbovița, investiția este una care crește de la an la an. Dacă acum sunt peste 100 de hectare plantate cu afin, este în plan dublarea suprafeței. Pentru o eficiență maximă a plantației, la Merry Berry s-a investit într-un sistem de irigații care să asigure producția de fructe indiferent de aportul de apă din precipitații.

La Merry Berry s-a plantat o suprafață de peste 100 de hectare de afini, iar anul viitor sunt în plan încă 100 de hectare, ținta fiind atingerea unei producții anuale de peste

1.500 de tone de afine. Recoltarea fructelor se va face an de an în lunile iunie, iulie și august, iar capacitatea de stocare de la Merry Berry este de 2.500 de metri pătrați, incluzând o mașină automată de sortat de înaltă performanță și trei camere de răcire.

În anul 2021 în mai puțin de o lună, MerryBerry a vândut aprox. 470 tone de afine, iar afacerile companiei au crescut în primul an de pandemie de cinci ori.

Pentru o producție bună indiferent de condițiile legate de precipitațiile dintr-un an, la Merry Berry s-a investit într-un sistem de irigații care să deservească întreaga plantație. Acest sistem este unul implementat de către compania Netafim și permite nu numai irigarea culturii de afin, ci și fertirigarea. În plus, sistemul este foarte ușor de operat și poate fi controlat de către o singură persoană direct de pe telefon, calculator sau tabletă.

Plantația deține sisteme moderne de supraveghere video, monitorizare GPS a utilajelor şi un sistem de irigații care asigură producția de fructe, indiferent de apa din precipitații.

Firma posedă și un depozit frigorific, necesar pentru sortarea și livrarea afinelor în cele mai bune condiţii către magazinele din România, Anglia sau Germania unde societatea are contracte de distribuție.

La recoltat, aici lucrează zilnic peste 600 de culegători, iar 80 la sută din producţie pleacă în vestul Europei.

Societatea reprezintă o afacere de succes din România care ar putea ajunge cea mai mare din Europa în acest domeniu. Concurează cu țări precum Spania, Polonia, Germania și Franța.

Activitatea economică, de la înființare și până în prezent este prezentată mai jos:

Tabel A10.14. – Activitatea societății Merry Berry din comuna I.L. Caragiale

 

 

An

 

Cifra de afaceri [lei]

Profit net

/ (Pierdere) [lei]

 

Venituri [lei]

 

Cheltuieli [lei]

Număr

mediu angajați

202111,471,661(439,492)20,309,84120,666,17464
20205,619,7791,175,46714,653,77413,467,46548
201994(282,186)8,201,0888,473,88628
2018-(36,704)4,703,4724,740,17618
2017-(412,256)2,001,4542,413,71019
2016-(561,859)9,622571,4814

Sursa: Ministerul finanțelor

XI.Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele instituțiile de utilitate publică

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale.

1. Principalele organizații nonguvernamentale

 În comuna I.L. Caragiale nu exista organizații nonguvernamentale.

2. Partidele politice care funcționează in raza Comunei I.L. Caragiale sunt:
 • Partidul Social Democrat ( PSD)
 • Partidul Național Liberal ( PNL)
 • Partidul Pro România ( PRR)
3. Culte Religioase 

Comuna are trei biserici ortodoxe:

 • În satul I.L. Caragiale se află “Biserica Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”, ctitorită la 1680, odată cu refacerea ansamblului mănăstiresc al Mărginenilor, de către stolnicul Cantacuzino şi Pană Filipescu şi funcţionând iniţial ca bolniţă a mănăstirii; biserica este clasată monument istoric de importanţă naţională.
 • În satul Ghirdoveni se află “Biserica Sfinţii Mihail şi Gavriil”, ridicată la 1870 de Ioan Bucuran şi familia sa, ajutaţi de preotul paroh Nicolae şi alţi membrii ai comunităţii. Biserica a suferit mari stricăciuni la cutremurul din 1940 şi a fost reparată de comunitate, cu sprijinul arhitectului Paul Ricman, pe atunci în serviciul Uzinei Mija, în anul
 • A doua biserică a satului Ghirdoveni – “Biserica Sfânta Praschiva” are hramul Sfintei Parascheva şi este construită la începutul XX.

Comuna are și o Biserica Adventistă de ziua a Șaptea.

XII.Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de comuna I.L. Caragiale

LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale, reducerea disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local care nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității.

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul țării a fost acoperit de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca.

 • km², reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER. Unul dintre GAL-urile selectate în perioada sus-menționată, mai exact in anul 2012, a fost și Ascociația Grupul de Acțiune Locală Dărmănești- L.Caragiale-Vlădeni cu un teritoriu format din 3 UAT-uri, respectiv 3 comune, care a reușit, în perioada 2012-2015, în cadrul proiectului Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, animarea teritoriului și dobândirea de competențe, implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală, îndeplinindu-și, astfel, obiectivele generale și specifice de dezvoltare prin finanțarea și implementarea de investiții publice și private, conform planului strategic elaborat în cadrul parteneriatului public-privat: investiții în infrastructură la scară mică și servicii de bază pentru populație, încurajarea activităților economice generatoare de venituri și locuri de muncă, încurajarea primei instalări a tinerilor fermieri în scopul dezvoltării și modernizării exploatațiilor agricole.

Dovedind, astfel, că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) reprezintă o modalitate reală de dezvoltare a comunităților locale într-o manieră specifică, de jos în sus,ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare rurală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului, Grupul de Acțiune Locală Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni a trecut, în anul 2015, la o nouă etapă LEADER prin promovarea unui nou parteneriat public-privat respectiv Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA.

Parteneriatul public-privat nou format,având în componență 30 de membri,cu un teritoriu extins la 10 UAT-uri, ajungând să acopere o suprafață de 389,34 km2 și să numere o populație de 51.166 locuitori, are ca obiectiv elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA- PRAHOVA prin identificarea și selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice noului teritoriul și valorificarea potențialul autentic local al acestuia.

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA, cu o populație de 51.166 locuitori din mediul rural, răspunde scopului LEADER în România,acela de a contribui la dezvoltarea zonelor rurale și de a facilita implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și transversală, pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER și a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020. Practic, prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), actorii și liderii locali s-au implicat direct în dezvoltarea teritoriului pe care îl reprezintă, prin participarea activă la elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală contribuind la o dezvoltare reală, dinamică, în acord cu nevoile de dezvoltare ale populației dar și cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene.

Principalele obiective ale Asociației Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA PRAHOVA, previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriul eligibil, sunt:

 • creșterea calității vieții prin accesul întregii populații, inlcusiv a minorităților (în special minoritatea romă care deține ponderea), la infrastructură și servicii de bază de calitate;
 • creșterea nivelului de trai al populației prin diversificarea activităților economice generatoare de locuri de muncă;
 • înființarea, modernizarea și dotarea exploatațiilor agricole;
 • sporirea atractivității teritoriului pentru populație, investitori și turiști.

Având în vedere dezvoltarea comunei și sprijinul acordat cetățenilor, Consiliul Local al comunei I.L. Caragiale a realizat o serie de asocieri de dezvoltare intercomunitară, care s-au înființat în baza Ordonanței Guvernamentale nr. 26/2000.

În data de 11.12.2000 Consiliul Județean Dâmbovița aprobă asocierea Consiliului Județean Dâmbovița, Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și consiliilor locale ale orașelor și comunelor din Județul Dâmbovița în vederea înființării Asociației “Reabilitarea collectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide ]n județul Dâmbovița”.

Astfel în anul 2001 Comuna I.L. Caragiale alături de alte commune din județul Dâmbovița și Consiliul Județean Dâmbovița au intrat în “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară R.C.T.D.P.D.S. Dâmbovița”.

În anul 2007 Consiliul Local al comunei I.L. Caragiale împreună cu Municipiul Moreni, comunele Bucșani, Iedera, și Ocnița au intrat în “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Cricovul Dulce Moreni”.

Consiliul Local al comunei I.L. Caragiale a hotărât în data de 10 octombrie 2008 înscrierea Comunei I.L. Caragiale, județul Dâmbovița în “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Apa Dâmbovița” .

O altă asociere de colaborare este acea cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România. În acest sens în ședința Consiliului Local al Comunei I.L. Caragiale din data de 24.02.2022 s-a hotărât aprobararea Convenției de colaborare între comuna I.L. Caragiale prin Consiliul Local al comunei și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Dâmbovița.

Sari la conținut