Strategia de Dezvoltare Locală a comunei I.L. Caragiale, pentru perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare locală este o proiecție în viitor a comunității. Rolul acesteia este de a clarifica pe termen mediu și lung direcțiile și domeniile în care trebuie să se intervină pentru o dezvoltare durabilă.
În acest proces, comunitatea identifică răspunsurile la întrebările „Cine suntem?” și „Ce dorim să fim în viitor?”. Definirea identității și a spiritului locului la momentul prezent determină valorificarea în cadrul următoarei etape de evoluție a atuurilor sale geografice, peisagistice, cultural-istorice, dar și economice și sociale.
În altă ordine de idei, este evidentă creșterea pretențiilor cetățenilor față de calitatea serviciilor și prestația aleșilor locali. Menirea aleșilor comunității teritoriale este acum alta.
Primarul și consiliul local se regăsesc tot mai des în situațiile specifice întreprinzătorului privat, în contextul în care sunt supuși și unor constrângeri de natură politică sau socio-culturale. Ca orice întreprindere privată, pentru a asigura succesul misiunilor sale, trebuie să pună accent pe calitatea și diversificarea serviciilor publice furnizate.
La nivelul unei comunități teritoriale, acțiunile umane se înscriu în două portofolii – activități comerciale și activități de servicii. Forța economică a comunității este dată de portofoliul activităților comerciale, industriale, agricole etc., care formează fundamentul fiscal al veniturilor locale, fiind în același timp suportul forței și dinamismul celui de-al doilea portofoliu, cel al serviciilor puse în slujba cetățenilor.
În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, liderii comunității și comunitatea în ansamblul ei se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru atingerea acestor obiective, prin coordonarea și orientarea eficientă a resurselor de care dispun.
Prin implementarea programelor elaborate, strategia de dezvoltare urmărește schimbarea în plan social, o mai bună valorificare a potențialului comunității, precum și orientarea activităților de dezvoltare în concordanță cu procesele înregistrate pe plan local.
Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară este absolut necesar parteneriatul între actorii de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, firme private, reprezentanții societății civile.
Având în vedere toate aceste considerente, prezenta strategie de dezvoltare își propune să răspundă nevoii comunei I. L. Caragiale de a avea la dispoziție un instrument de lucru la nivel local, prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând domenii de intervenție, direcții de acțiune prioritare și măsuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul încearcă să prezinte o imagine cât mai obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii care pot oferi comunității un avantaj competitiv real în următorii 6 ani.
Prezenta strategie de dezvoltare este structurată pe 5 părți:

 • Partea I – Cadrul strategic de dezvoltare durabilă, care cuprinde prezentarea succintă a principalelor strategii la nivel european, național, regional și județean, deoarece orice strategie elaborată trebuie integrată în alte documente programatice existente la nivele superioare;
 • Partea a II-a – Analiza socio-economică a unității administrativ-teritoriale, care constă în analiza principalilor indicatori statistici din comuna I. L. Caragiale, jud. Dâmbovița;
 • Partea a III-a – Analiza SWOT, care prezintă concomitent caracteristicile interne și influențele mediului extern, ținând cont atât de factorii pozitivi, cât și de cei negativi;
 • Partea a IV-a – Strategia de dezvoltare locală, care stabilește: misiunea, viziunea de dezvoltare, principiile și valorile, obiectivul general și obiectivele specifice, domeniile de intervenție, prioritățile, măsurile de întreprins, planul local de acțiune și portofoliul de proiecte prioritare în perioada 2021-2027;

Partea a V-a – Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, care prezintă modul de monitorizare și evaluare a gradului de implementare a strategiei de dezvoltare locală.

POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU

Puncte tari
 • comuna este așezată la jumătatea distantei dintre Ploiești și Târgoviște, importante centre de dezvoltare industrială
 • situată la o distantă mică fată de capitala Bucureşti, şi implicit fată de aeroporturi
 • apropierea de drumul national DN72 ce traversează în lung satul L. Caragiale, retea de transport feroviar;
 • accesul la toate satele din împrejurimi este facil.
Puncte slabe
 • inexistenta investitorilor de mare anvergură pe teritoriul
Oportunităti
 • fonduri structurale alimentate prin bugetul Uniunii Europene pentru dezvoltarea zonelor rurale;
 • traversarea comunei de către drumul național, râul Cricovul Dulce, apropierea fată de zona turistică a județului Dâmbovița.
Amenințări
 • existența în apropierea comunei a polilor urbani (Ploiești, Târgoviște, Moreni) ar putea avea efecte  negative în ceea ce privește atragerea investițiilor directe în zonă;
 • infrastructura precară și lipsa utilităților poate afecta negativ interesul turistic și cel

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

 Puncte tari
 • relief variat (lunci, dealuri submontane)
 • resurse hidroenergetice – Cricovul Dulce;
 • vegetație forestieră abundentă, implicit în resurse accesorii ale pădurii (cinegetice, ihtiologice, flora);
 • fondul forestier (cca.40%) în stare bună, neafectat de boli, uscare sau poluare;
 • suprafe e extinse de păşuni şi fâne e corelate cu creşterea animalelor;
 • nu există poluatori industriali pe teritoriul comunei;
 • clima continental moderată.
Puncte slabe
 • eroziunea solului prin gradul de torențialitate și lipsa amenajărilor;
 • dezechilibre în clasele de vârsta ale pădurilor datorită exploatărilor neratiole
 • reteaua hidrologică (Cricovul) insuficient exploatată;
 • poluarea apelor datorită lipsei unui sistem de apă/apă uzată și a stațiilor de epurare;
 • sistem de gestionare a deşeurilor ineficient;
 • slabă cunoaştere a normelor de mediu şi a legislatiei în vigoare;
 • slabă infrastructură rutieră în interiorul satelor în afara drumului național;
 • educația ecologică superficială.
Oportunități
 • dezvoltarea zonelor rurale şi protejarea mediului înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și curățirea cursurilor de apa) prin accesarea fondurilor structurale (POSM);
 • promovarea agriculturii ecologice;
 • realizarea sistemului public de apă/apă uzată cu sta ii de epurare și managementul deșeurilor;
Amenințări
 • exploatarea forestieră necontrolată cu consecințe grave asupra eroziunii solului și alunecărilor de teren ;
 • neutilizarea fondurilor nerambursabile (datorită dificultă ilor de accesare) pentru dezvoltarea zonelor rurale şi protejarea mediului, poluarea apelor şi solului;
 • mentalitatea de indiferentă a gospodarilor fată de protecția

CAPITALUL UMAN

 Puncte tari
 • nivel relativ ridicat al gradului de calificare în anumite domenii industriale;
 • existența unui număr însemnat de absolvenți ai învățământului superior;
 • nivel scăzut al inadaptaților sociali;
Puncte slabe
 • densitate demografică relativ redusă.
 • îmbătrânirea populației;
 • existența unor familii care trăiesc la limita subzistenței datorită veniturilor scăzute sau inexistente;
 • depopularea satelor (spor natural negativ, migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate);
 • neadaptarea socială a popula iei de etnie romă;
 • mentalitatea popula iei fată de schimbare în general şi reconversie profesionala în
Oportunități
 • posibilitatea accesării unor programe guvernamentale de finanțare pentru reconversie profesionala şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
 • poten ial important de for ă de muncă locală (datorită gradului redus de ocupare) la salarii competitive la nivel regional;
 • existen a unor exemple de reuşită al unor localnici cu initiativă;
 • implicarea autorită ilor locale în problemele comunită ii şi deschidere la realizarea unor parteneriate;
 • elaborarea unei politici de atragere a unui segment de „emigranți” prin turism.
Amenințări
 • natalitatea scăzuta în continuare,
 • reducerea ponderii populației active, implicit a persoanelor calificate;
 • scăderea gradului de instructie şcolară a populatiei tinere; creşterea somajului în rândul tinerilor absolventi;
 • creşterea ponderii „muncii la negru” cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale şi asisten ei sociale în perspectivă;
 • creşterea delicventei;
 • estomparea traditiilor locale odată cu trecerea

INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ

 Puncte tari
 • existența drumului național DN 72;
 • apropierea de calea ferată care face legătura cu localitățile de pe teritoriul României
 • sisteme de distribuție a energiei electrice acoperind aproape toate așezările comunei;
Puncte slabe
 • starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor comunale;
 • resurse financiare insuficiente pentru lucrările de întreținere, reparații și reabilitări ale drumurilor comunale;
 • deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate, fapt ce duce la poluarea apelor (de suprafa ă şi subterane) şi solului;
 • izolarea termică a clădirilor este necorespunzătoare;
 • lipsa unei strategii pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea infrastructurii fizice de bază şi a unor proiecte pentru accesarea fondurilor nerambursabile (fonduri structurale alimentate prin bugetul U E şi bugetul de stat al tării).
Oportunităti
 • existența fondurilor structurale (2007 -2013), care finan ează prin FEADR (finan are nerambursabilă), îmbunătatirea infrastructurii fizice de bază în spatiul rural, adică:
 • înfiintarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătătirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei);
 • prima înfiintare, extinderea şi îmbunătătirea retelei publice de apă uzată (canalizare, statii de epurare);
 • extindere a retelei publice de joasă tensiune şi/sau a retelei publice de iluminat;
 • existen a unor programe cu finantare nerambursabilă pentru extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată (POS Mediu, AP1);
 • existen a unor programe cu finantare nerambursabilă reabilitarea termică.
Amenintări
 • reducerea investițiilor   publice   în   infrastructură   ca   urmare a crizei economico-financiare;
 • scăderea interesului investitorilor;
 • orientarea programelor   europene   şi    guvernamentale   spre    alte   zone considerate prioritare;
 • creşterea traficului pe şoselele adiacente comunei cu toate consecin ele aferente;
 • accesarea redusă a programului guvernamental de reabilitare termică;

INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

 Puncte tari
 • existenta unitătilor de învătământ şi educatie (3 grădinite, 2 şcoli cu clasele I-VIII si 2 şcoli cu clasele I-IV);
 • existenta bibliotecii;
 • existenta a două cămine culturale;
 • existenta a două dispensare umane, şi a trei farmacii;
 • existenta unui oficiu poştal; existen a a două biserici pentru creştinii ortodocşi
Puncte slabe
 • constrângeri materiale, datorită bugetelor mici alocate de către autorităti, pentru sustinerea actului educational;
 • lipsa unor laboratoare dotate cu material corespunzător;
 • lipsa unei săli de sport moderne;
 • lipsa cabinetului de orientare şi consiliere profesională;
 • calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate;
 • lipsa dotărilor necesare pentru diagnosticarea şi tratarea bolnavilor la dispensarul uman;
 • personal medical insuficient;
 • inexisten a unui Centru de îngrijire batrâni şi persoane cu nevoi speciale;
 • inexisten a unui centru de asisten a după programul şcolar, tip „after school”;
 • servicii sociale insuficient dezvoltate şi un grad redus de
Oportunități
 • existenta de     fonduri    structurale    (nerambursabile) pentru finanțarea infrastructurii aferente serviciilor sociale (PNDR – Măsura 322, POR s.a.);
 • programe guvernamentale pentru încurajarea inițiativelor locale;
 • valorificarea resurselor locale de materiale de construc ii pentru reducerea costurilor de infrastructură;
 • construirea unei baze sportive moderne;
 • investitii directe în târguri, festivaluri, piete traditionale şi alte manifestări traditionale locale;
 • reabilitarea căminelor culturale din satele Ghirdoveni şi L. Caragiale;
 • acces la un sistem educational performant, flexibil şi adaptat conditiilor din mediul rural prin accesarea fondurilor FEDR prin POR 2007-2013, Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale;
 • dezvoltarea si diversificarea gamei de servicii sociale acordate în functie de nevoile identificate şi resursele
Amenintări
 • suspendarea/întreruperea/diminuarea unor programe de finantare din cauza crizei economico-financiare globale;
 • neutilizare de către comuna L. Caragiale a resurselor financiare disponibile prin programe ale Uniunii Europene;
 • interesul scăzut al investitorilor, pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate raportat la potentialul localitătii.

MICA INDUSTRIE, ACTIVITĂŢILE COMERCIALE SI DE SERVICII

Puncte tari
 • vechi tradiții în prelucrarea unor resurse locale (cherestea);
 • activităti economice diversificate, generatoare de locuri de muncă;
 • existenta în zona a unor societăti comerciale şi persoane fizice autorizate
Puncte slabe
 • resurse financiare locale insuficiente, investiții autohtone foarte mici;
 • orientarea cu precădere către comertul din alimentatia publică: magazine alimentare si baruri);
 • tendinte de monoindustrializare – principalele activită si industriale se concentreaza pe prelucrarea lemnului;
 • infrastructură necorespunzătoare (drumuri precare)
 • activitatea redusă de marketing a societătilor comerciale coroborat cu investitii reduse ale administratiei locale în zonă.
Oportunități
 • utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene, atât pentru mediul rural cât şi pentru IMM-uri;
 • înfiintarea de microintreprinderi pentru prelucrarea resurselor şi produselor existente în comună;
Amenintări
 • criză economico-financiară la nivel mondial, care va duce la scăderea portofoliului de comenzi, pe întreg lantul furnizori – consumatori, cu efectele sale;
 • lipsa de receptivitate a populatiei locale la programele de finantare;
 • lipsa de receptivitate şi flexibilitate la cerin ele pie ei;
 • izolarea unor sate va conduce la depopularea

AGRICULTURA

 Puncte tari
 • relief, potential agricol şi climat propice creşterii animalelor: bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline;
 • potential ridicat pentru agricultură ecologică;
 • teren arabil de-a lungul văii Cricovului Dulce şi posibilită i de udare a
Puncte slabe
 • resurse financiare insuficiente, investitii putine;
 • inexisten a accesării finantărilor de proiecte prin FEADR: Măsura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole a.;
 • media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă de activităti agricole, utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante;
 • fărâmitarea terenurilor agricole şi încă probleme de posesiune;
 • scăderea productiilor medii la aproape toate culturile;
 • neîntretinerea pajiştelor;
 • degenerarea raselor de animale, rase cu o productivitate scăzută şi servicii medical-veterinare sporadice;
 • piata de desfacere redusă, pondere mare de comercializare a produselor pe plan local fără respectarea standardelor UE;
 • inexistenta sectorului de prelucrarea produselor animaliere;
 • slabă valorificare a produselor de pădure (fructe de padure, ciuperci );
 • interesul scăzut al tinerilor pentru activitățile agricole;
 • lipsa sectoarelor de nișă (agroturism);
 • lipsa structurilor.
Oportunități
 •  accesarea de fonduri (o parte nerambursabile) pentru dezvoltarea unor afaceri în sectorul agricol (spre exemplu înfiintarea unor exploata ii/ferme agrozootehnice
 • practicarea unei agriculturi ecologice durabile şi a agroturismului;
 • promovarea produselor alimentare traditionale;
 • procesarea produselor vegetale şi animale;
 • asocierea producătorilor, îmbunătă irea practicilor agricole pentru ridicarea produc iei, elaborarea unor politici zonale de marketing şi de accedere pe alte piete;
 • crearea de servicii agricole (veterinare, prestări servicii, proiectare şi consultantă în domeniu );
 • certificarea unor ferme agricole în practicarea agriculturii ecologice şi a unor produse traditionale;
Amenințări
 • practicarea agriculturii de subzistentă ca urmare a rezistentei populației la schimbare;
 • creşterea competitiei pe piata produselor alimentare, fapt ce poate defavoriza unele sectoare „traditionale” care nu ating standardele pietei unice (UE);
 • dezechilibrele balantei comerciale cu accent pe importurile de produse alimentare, situatie care periclitează valorificarea produselor autohtone la preturi eficiente (aducătoare de profit);
 • trendul descendent al potentialului agricol al comunei, cât şi al productivitătii din acest sector;
 • insuficiena informare şi educare a populatiei pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii, protectia mediului;
 • nerevenirea populației tinere plecate în mediul urban și în străinătate.

TURISMUL RURAL ÎN COMUNĂ

Puncte tari
 • așezare geografică propice dezvoltării turismului rural;
 • păstrarea patrimoniului cultural;
 • existenta casei memoriale L. Caragiale pe teritoriul comunei
 • poten ialul peisagistic deosebit;
 • existenta a doua pensiuni (moteluri) cu posibilitati de cazare
 • climat blând, mediul aproape nepoluat;
 • potențial pentru dezvoltarea turismului
Puncte slabe
 • resurse financiare locale insuficiente,
 • investiții autohtone sau străine foarte mici;
 • pregătirea profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice;
 • absenta unei strategii locale pentru zone de agrement; lipsa unor ac iuni concentrate în sensul schimbărilor de mentalitate privind turismul rural (întocmirea proiectelor, accesarea fondurilor, calitatea serviciilor);
 • lipsa firmelor agroturistice autorizate;
 • lipsa unui „brand”
Oportunităti
 • realizarea unor investiții în agrement (trasee turistice pentru drumeții, trasee pentru ATV-uri și biciclete, dezvoltarea turismului ecvestru );
 • înfiintarea unor pensiuni agroturistice;
 • valorificarea poten ialului turistic al zonei;
 • utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene, spre exemplu: fonduri prin PNDR 2007-2013 (FEADR), Masura 313 – Încurajarea activitătilor turistice, Măsura 312 – Sprijin pentru diversificarea către activităti nonagricole şi crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi; fonduri prin POR 2007-2013 (FEDR), Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
 • amenajarea unor case de vacantă în parteneriat public – privat;
Amenintări
 • legislație în continuă modificare;
 • mentalități de indiferentă fată de mediu în general și fată de patrimoniul turistic în special;
 • poluarea mediului prin practicarea unui turism „neecologic” din partea unor vizitatori;
 • slabă infrastructură de bază: apă/apă uzată, gaz metan, drumuri comunale etc.
 • preluarea unor   „importuri”   în   locul   tradițiilor   (Valentine`s Day / Dragobete);
 • irosirea șansei de accesare a fondurilor

Misiune, viziune, obiective strategice

Viziunea strategica: Comuna I.L. Caragiale, o comună prosperă, curată, cu locuitori şi oameni de afaceri multumiti.

Obiectivul general: Comuna I.L. Caragiale – centru economic şi cultural recunoscut la nivel regional.

Obiective specifice:

 1.  Îmbunatătirea vietii cetă enilor prin modernizarea infrastructurii, dezvoltarea asisten eitsociale, sprijinirea culturii
 2. Creşterea gradului de atractivitate al comunei pentru investitori Valorificarea potentialului turistic

Principii care stau la baza dezvoltării localității:

 • Dezvoltare durabilă – se va urmari asigurarea durabilită ii tuturor proiectelor, prin crearea încă din faza de conceptie a conditiilor necesare pentru aceasta
 • Egalitate de şanse – prin toate proiectele se va urmari să se acorde un sprijin categoriilor defavorizate.

Factorii de interes la nivel local responsabili în atingerea obiectivelor generale şi specifice

Factorul de interes

Care sunt asteptarile factorului de interes

Ce facem pentru a indeplini asteptarile factorului de decizie

Ce se va intampla daca asteptarile acestuia nu sunt indeplinite

In ce mod ne influenteaza factorul de decizie

Care sunt asteptarile noastre fata de decizie

Importanta lui pentru succesul proiectului Putin 1

Important 2 F important

3

Administra tia

Publica Locala APL

Realizarea planului de dezvoltare strategica Promovarea imaginii institutiei pe care o reprezinta Dezvoltarea durabila a

localitatii

Respectarea întocmai a strategiei elaborate, oferirea de informatii periodice despre stadiul actiunii Implicare

activa

Nu va participa din punct de vedere financiar

In mod esential Fara contributia financiar- materiala a acestuia nu se

pot îndeplini obiectivele

Transparenta Sustinere materiala/ financiara Cooperare

3

Agentii economici

Promovarea imaginii firmei Accesarea de

fonduri, finantari, dezvoltare si prosperitate

Informari despre proiecte, programe de finantare Cooperare în realizarea proiectelor Publicitate

Nu va participa din punct de vedere financiar

Nu se va implica; va pune in pericol realizarea unuia/ mai multor

proiecte

Contributia financiara a acestora influenteaza amploarea actiunilor

Cooperare

2

ONG

Promovarea obiectivelor acestora

Armonizare interese ONG/Comu nitare

Neimplicare in accesarea unor finantari specifice Riscul nerealizarii impactului

dorit asupra

Indirect

O colaborare buna

2

 

 

 

 

 

unor grupuri tinta

 

 

 

Biserica

O buna convietuire a oamenilor

Competenta prin activitatile desfaturate

Implicare activa

Nu ne va ajuta în dezvoltarea spiritului

civic al cetateanului

La nivelul mentalitatii grupului tinta

O buna implicare în viata comunitatii

2

Mass Media

Sa se realizeze o campanie transparenta, ampla si realista. Pe termen lung cu rezultate cuantificabil e

Ne îndeplinim strategia mediatizând fiecare actiune

pe care o desfasuram, facem publice planurile strategice si suntem deschisi

la toate întrebarile pe

care mass media

ni le adreseaza

Riscul unei imagini deformate a procesului de dezvoltare durabila Neimplicare activa a grupurilor tinta datorata lipsei comunicarii

În mod esential deoarece el este cel care influenteaza în modul cel mai sigur si amplu grupul tinta

O colaborare fructuoasa

3

Consiliul Judetean Dâmbovita

Dezvoltarea durabila a zonei

Ne implicam, informam si ne consultam cu acest factor de decizie Reducerea costurilor proprii pentru anumite

proiecte

Întârzieri în realizarea unor proiecte

Direct

Acordare de avize, aprobari Implicare financiara

3

Furnizori de

Reducerea costurilor

Implicare activa

Calitate slaba a

Interese comune si

Punere la dispozitie de

2

 

 

utilitati

proprii

 

serviciilor

complement are

informatii specifice Sustenabilita tea proictelor Sprijin în obtinerea de avize,

acorduri, autoriatii

 

Locuitorii Asociatiile de proprietari si

locuitori

Îmbunatatire a

conditiilor de

trai

Comunicare, colaborare, implicare

Dezinteres datorat cresterii gradului de

nemultumire a cetatenilor

Direct, esential

Schimbarea în bine a mentalitatii prin

participarea activa

2

Agenția județeană de ocupare a forței de munca

Ocuparea forței de munca

Informare, consultare, participare

Îngreunarea procesului de ocupare a fortei de munca

disponibile

Indirect

Transparenta Furnizare de informatii Sprijin, cooperare

2

Direcția pentru protecția copilului si a persoanelor cu handicap

Extinderea serviciilor sociale

Promovare proiecte de interes social

Neimplicare

Direct

Sprijin, cooperare

2

Pentru vizualizarea completă a dezvoltării strategică a comunei vă rugăm să consultați următorul material aici.

Pentru vizualizarea completă a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei vă rugăm să consultați următorul material aici.

Sari la conținut